Zaopatrzenie i dostawcy

Zarząd Grupy określa cele i ramy zrównoważonego rozwoju, podczas gdy każdy dział jest odpowiedzialny za swoje działania i utrzymanie dobrej bazy dostawców. Zarząd dostawców grupy jest sprawowany przez Radę Rozwoju złożoną z przedstawicieli każdego oddziału. Rada koordynuje działania i monitoruje postępy w osiągnięciu wyznaczonych celów. Wszystkie działy mają te same wytyczne, procedury i system informatyczny.

Badanie przeprowadza się przy użyciu listy kontrolnej audytu stałego rozwoju, który zawiera szereg kryteriów i pytań, których audytor używa by obliczyć wynik według zasad punktacji w Systemie sygnalizacji świetlnej - ASSA ABLOY. System sygnalizacji świetlnej  sprowadza wyniki do trzech kolorów: zielonego, żółtego i czerwonego. Kolor zielony oznacza, że dostawca zostaje zaakceptowany, żółty, że należy dokonać usprawnień w określonym terminie i czerwony, że dostawca zostaje umieszczony na czarnej liście co powoduje wstrzymanie współpracy aż do momentu rozwiązania problemów co potwierdzić musi kolejny audyt. Jeśli dostawca nie poprawi swojego wyniku, ASSA ABLOY zakończy z nim współpracę. Niektóre kryteria w liście kontrolnej audytu mają tak duże znaczenie, że są one nazywane „ogranicznikami”. Jeśli dostawca nie spełnia tych norm ASSA ABLOY, jest automatycznie oceniany na czerwono - bez względu na jego wyniki w innych dziedzinach.

Każdy oddział jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli, gdy jest to konieczne, a ich sprawozdania z audytu są przekazywane do bazy danych dostawcy grupy.

Audyty kontrole odgrywają ważną rolę w zapewnieniu że dostawcy są oceniani w ten sam sposób przez audytorów ASSA ABLOY. Audytowi kontrolnemu polega zespół starszych pracowników ASSA ABLOY odpowiedzialnych za przeprowadzanie audytów w różnych oddziałach, wraz z menedżerami z grupy zarządzania dostawcami. Badają oni wielu dostawców w trakcie tygodniowego procesu, a następnie porównanie są ich wyniki. Potrzeba kontroli  wzrasta wraz z potrzebą przeprowadzania większej ilości audytów oraz przeszkolenia większej ilości audytorów.

Głównymi wyzwaniami na przyszłość są zrównoważone zarządzanie i zapewnienie spełniania standardów u rosnącej liczby dostawców wliczając w to dużą liczbę małych dostawców. Jednym z powodów wzrostu liczby dostawców w Chinachakwizycje. Aby sobie z tym poradzić, ASSA ABLOY stale identyfikuje ważnych strategicznie i preferowanych dostawców i wycofuje się ze współpracy z dostawcami nie spełniającymi określonych wytycznych.