Kodeks postępowania

Grupa ASSA ABLOY przestrzega szwedzkiego kodeksu ładu korporacyjnego (Swedish Code of Corporate Governance), który stanowi część zasad Sztokholmskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Kodeks oparty jest na zasadzie "przestrzegaj lub wyjaśnij" i zajmuje się przede wszystkim organizacją i metodami pracy Corocznego Walnego Zgromadzenia i Zarządu, a także zarządzania współdziałaniem między tymi organami.

W grupie ASSA ABLOY, kwestie związane z zrównoważonym rozwojem są rozpatrywane i zarządzane w sposób systematyczny i konsekwentny. Rada Dyrektorów bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za identyfikację obecnych i mogących się dopiero pojawić zagrożeń. Zespół wykonawczy jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i decyduje o dalszej polityce rozwoju oraz strategii w zgodzie z kodeksem postępowania. Koordynatorzy tego procesu odpowiedzialni za kwestie środowiskowe na poziomie Grupy i oddziałów zapewniają niezbędną politykę, programy i narzędzia do zarządzania kwestiami ochrony środowiska. Dział HR na poziomie Grupy jak i oddziałów jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie spraw społecznych i etycznych.

W zdecentralizowanej organizacji ASSA ABLOY, odpowiedzialność za wdrożenie kodeksu postępowania oraz innych polityk, takich jak polityka zarządzania ryzykiem czy polityka identyfikacji i zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju, jest przypisywana do poszczególnych oddziałów i nadzorowana przez zespół zarządzający. W ramach oddziałów, odpowiedzialność operacyjna jest przypisywana do każdego zakładu lub przedsiębiorstwa.

Zgromadzenia radnych w skład których wchodzą reprezentanci Grupy i wszystkich oddziałów zajmują się kwestiami zrównoważonego rozwoju w dziedzinach działań, zasobów ludzkich, zaopatrzenia i innowacji. Regiony i ich oddziały są odpowiedzialne za zgodność z polityką i programami ASSA ABLOY oraz raportowanie do centrali zgodnie z ustaleniami.

Odpowiedzialność nie jest ograniczona do naszych własnych działań, ale również obejmuje kontrolę łańcucha dostaw. Każdy region jest ponadto odpowiedzialny za zapewnienie, że nowi dostawcy ASSA ABLOY spełniają wymogi Grupy.