Innowacyjność równowagi

Popyt klientów na rzecz zrównoważonych produktów wzrasta. Zarówno w planach krótko jak i długoterminowych ABLOY widzi konieczność prowadzenia zrównoważonego biznesu i oferowania klientom zrównoważonych rozwiązań.

ABLOY skupiał się na poprawie profilu zrównoważonego rozwoju przez wiele lat. Firma monitoruje wydajność w zakładach produkcyjnych i wyzna cele do których osiągnięcia potrzebna jest poprawa w wielu ważnych dziedzinach. Aby jeszcze bardziej poprawić wydajność, ABLOY zwiększył nacisk na zrównoważony rozwój nowych innowacyjnych produktów.

Ambicją firmy ABLOY jest opracowanie nowych koncepcji produktów, innowacyjnych w sposobie rozwiązywania problemów klientów lub takich, które budują zaufanie do marki, opartych jednocześnie na bardziej zrównoważonych procesach.

Aby zmaksymalizować trwałość nowych produktów i rozwiązań, Abloy uwzględnia cały cykl życia produktów i skupia wysiłki inżynierskie na obszarach, gdzie można osiągnąć największy skutek. ABLOY analizuje każdy produkt w szerszym kontekście, niż tylko jego własnych procesów rozwojowych i produkcyjnych, gdyż jego wpływ na otoczenie możne znacznie wzrosnąć, kiedy będzie on częścią większego systemu, takiego jak w hotel, szpital czy uczelnia.

W realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, Abloy zamierza ograniczyć stosowanie chemikaliów, energii i materiałów potrzebnych do spełnienia wymogów bezpieczeństwa, wygody i wiarygodności. Ostatecznym celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu naszych produktów i procesów. Poprzez większy nacisk na modułowość produktów realizowane jest strategia ponownego użytkowania części. Wszystkie główne platformy systemowe powinny mieć budowę modułową tak, aby zmaksymalizować ilość wariantów oferowanych dla klienta, przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności konfiguracji. W rezultacie, elementy mogą być produkowane w wydajny sposób unikając starzenia się produktu. Zasady recyklingu realizowane są zgodnie z wytycznymi, co zapewnia, że wszystkie aspekty środowiskowe i produkcji i rozwoju produktów są przestrzegane.