Paziņojums par privātumu - mārketings

Vispārīga informācija

Šajā dokumentā ir aprakstīta personas datu apstrāde Abloy Oy tirgvedībā. Šajā paziņojumā par privātumu datu subjektam un uzraudzības iestādei sniegta informācija saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) (679/2016) prasībām.

Pārzinis un kontaktinformācija

Nosaukums: ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā
Pasta adrese: Apuzes iela 34B, Rīga LV-1046
Tālrunis (informācijas apmaiņa): +371 6714 2020
E-pasta adrese: abloy@abloy.lv

Šī e-pasta adrese paredzēta tikai ar datu aizsardzību saistītu jautājumu risināšanai. Visos citos jautājumos attiecīgo kontaktinformāciju var atrast www.abloy.lv.

Kādu personu dati tiek apstrādāti?

Datu subjekti ir ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā potenciālie klienti, pašreizējie klienti un ieinteresētās personas.

Kāds ir personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats?

Personas datu apstrāde mārketinga nolūkos ir balstīta uz datu subjekta piekrišanu vai uz pārziņa leģitīmajām interesēm tirgvedības komunikācijā, kuras mērķis ir ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā klienti.

Datu subjekta personas datu grupas Datu grupas apstrādes mērķis  Datu apstrādes pamats 
Potenciālie klienti, pašreizējie klienti un ieinteresētās personas  Mārketinga piekrišanas, kas iegūtas, izmantojot tīmekļa vietni: elektroniskais tiešais mārketings (biļeteni, uzziņu stāsti utt.), pasākumi un Abloy žurnāla abonēšana.

 

Datu subjekta paustās intereses analīze un elektronisko mārketinga materiālu un Abloy tīmekļa vietnes izstrāde, pamatojoties uz šo analīzi.

Personas datu apstrādātāja piekrišana vai leģitīmās intereses attiecībā uz klientiem paredzētiem mārketinga paziņojumiem un Abloy tīmekļa vietnes satura iemaņu uzlabojumi 

Kādi personas dati tiek apstrādāti?

Personas datu grupa Datu saturs 
Potenciālie klienti, pašreizējie klienti un ieinteresētās personas  Vārds un uzvārds

Nosaukums / punkts

Nozare

Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma uzņēmējdarbības vieta

Adrese

E-pasta adrese

Tālruņa numurs

Klientu kontaktpersonu foto un rakstisks paziņojums

Statistika par Abloy pārdošanas veicināšanas rīka saturu un reaģēšanu uz to: satura atvēršana un izmantošana

Potenciālie patērētāju klienti un patērētāju klienti  Vārds un uzvārds

Adrese

E-pasta adrese

Tālruņa numurs

Abloy tīmekļa vietnes lietotāji   IP adrese

Statistika par lejupielādēto saturu

Statistika par Abloy tīmekļa vietnes izmantošanu

Statistika par veidlapām, kas aizpildītas Abloy tīmekļa vietnē, un informācija, kas sniegta veidlapās

Sīkdatnes

Kā tiek vākti personas dati?

Ar datu subjektu saistītie dati, kas tiek glabāti, ir paša datu subjekta iesniegtie dati. Turklāt sistēmās tiek apkopoti lietotāju dati, piemēram, IP adreses, sīkfaili un informācija par satura lejupielādi.

Kam tiks nodoti mani dati?

Saņēmējs Informācijas atklāšanas mērķis 
Pakalpojuma sniedzējs  Mārketinga automatizācijas sistēmas un klientu vadības sistēmas piegādātājs sistēmas uzturēšanas, atbalsta un izmantošanas vajadzībām 
Pakalpojuma sniedzējs  Izvietošanas un izstrādes pakalpojumu piegādātājs mārketinga automatizācijas un klientu vadības sistēmai 
Pakalpojuma sniedzējs  Pārdošanas automatizācijas sistēmas piegādātājs sistēmas uzturēšanai, atbalstam un izmantošanai 
Pakalpojuma sniedzējs  Tīmekļa vietnes satura nodrošinātājs pakalpojumu uzturēšanas un izmantošanas nolūkā 
Reklāmas aģentūras  Mārketinga uzdevumi, kas tiek veikti pārziņa uzdevumā 
ASSA ABLOY grupas uzņēmumi  Tīmekļa vietņu administrēšana 

Vai personas dati tiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības?

Tīmekļa vietnes saturam (t.i., www.abloy.com & www.abloy.lv), datiem, kas iesniegti veidlapās šajās tīmekļa vietnēs un mārketinga rīkos, var piekļūt ASSA ABLOY partneris, kas atrodas Indijā, tikai tādā mērā, kādā tas nepieciešams šo pakalpojumu sniegšanai. Datus www.abloy.lv vietnē apstrādā arī šādi Abloy tirdzniecības uzņēmumi valstīs, kas atrodas ārpus ES: Krievija, Ķīna, Turcija, Kolumbija, Ukraina, Baltkrievija, Kazahstāna, ASV, Kanāda, Singapūra un Dienvidāfrika.

Pārsūtot datus ārpus ES vai EEZ, Abloy izmanto Eiropas Komisijas pieņemtās līguma standartklauzulas, lai aizsargātu datus.

Kādi ir personas datu glabāšanas periodi?

Reģistrā apkopotie dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams un ciktāl tas nepieciešams, lai sasniegtu sākotnējos vai saistītos mērķus, kādiem personas dati tika savākti.

Personas datu grupas Glabāšanas laiks 
Potenciālie klienti, pašreizējie klienti un ieinteresētās personas 

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un jūsu personas datu apstrāde beigsies pēc piekrišanas atsaukšanas.

Dotā piekrišana ir derīga ne ilgāk kā 6 gadus, un pirms derīguma termiņa beigām datu subjektam tiks lūgta piekrišana turpināt datu apstrādi. Datu subjekta dati tiek dzēsti no reģistra, ja vien netiek saņemta jauna piekrišana tam, ka subjekta datu apstrādi var turpināt. 

Kādas ir datu subjekta tiesības?

Piekļuves tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai datu subjekta personas dati tiek vai ir tikuši apstrādāti.

Ja pārzinis apstrādā datu subjekta personas datus, datu subjektam ir tiesības uz šī dokumenta informāciju, kā arī uz to personas datu kopijām, kas tiek vai ir tikuši apstrādāti.

Ja datu subjekts elektroniski iesniedz pieprasījumu un nav pieprasījis cita veida piegādi, dati tiks sniegti vispārēji pieejamā elektroniskā formātā, kas ir saderīgs ar drošu datu piegādi.

Tiesības labot vai dzēst datus

Datu subjektam ir tiesības lūgt pārzini labot vai dzēst savus personas datus.

Noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi vai citādi iebilst pret datu apstrādi. Turklāt reģistrācijas iestāde var pieprasīt datu subjekta iesniegto datu pārsūtīšanu mašīnlasāmā formā, pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Tiešais mārketings

Datu subjektam ir tiesības aizliegt savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot tās datu apstrādes likumību, kas notikusi, pirms datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

Kā datu subjekti var izmantot savas tiesības?

Visos jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, datu subjektiem ir tiesības sazināties ar datu pārzini.

Visi šajā dokumentā minētie pieprasījumi jāiesniedz iepriekš minētajam personas datu pārziņa kontaktpunktam.

Datu subjektiem ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, ja viņu personas dati tiek vai ir tikuši apstrādāti nelikumīgi.

Kā tiek aizsargāta personiskā informācija?

ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā personas datus apstrādā drošā veidā un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos personas datu aizsardzības pasākumus.

Dati tiek glabāti slēgtās telpās, kas ir pieejamas tikai pilnvarotām personām. Sistēmās glabātie personas dati ir pieejami tikai iepriekš norādītām personām, kurām ir nepieciešama informācija ar darbu saistītu uzdevumu veikšanai. IT vides aizsargā atbilstoši ugunsmūri un cita veida tehniskā aizsardzība.

Attiecībā uz personas datu apstrādi, ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā darbiniekiem un citām personām ir jāievēro pienākums ievērot slepenību un personas dati ir jāapstrādā konfidenciāli.

Paziņojuma par privātumu atjaunināšana

Ja nepieciešams, mēs atjaunināsim un mainīsim šo paziņojumu par privātumu. Mēs jūs informēsim par šādām izmaiņām Abloy tīmekļa vietnē www-site https://www.abloy.com/en/site-functions/privacy-centre/privacy-notices/.