Paziņojums par privātumu — Klienti

Vispārīga informācija

Šajā dokumentā ir aprakstīta personas datu apstrāde ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā tirgvedībā. Šajā paziņojumā par privātumu datu subjektam un uzraudzības iestādei sniegta informācija saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) (679/2016) prasībām.

Pārzinis un kontaktinformācija

Nosaukums: ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā
Pasta adrese: Apuzes iela 34B, Rīga LV-1046
Tālrunis (informācijas apmaiņa): +371 6714 2020
E-pasta adrese: abloy@abloy.lv

Šī e-pasta adrese paredzēta tikai ar datu aizsardzību saistītu jautājumu risināšanai. Visos citos jautājumos attiecīgo kontaktinformāciju var atrast www.abloy.lv.

Kādu personu dati tiek apstrādāti?

Datu subjekti ir ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā potenciālo klientu, pašreizējo klientu, privātpersonu un citu partneru pārstāvji.

Klients ir uzņēmums, kas iegādājas izstrādājumus tieši no Abloy vai no tā izplatītājiem un tā partneri, kas piedalās uzņēmuma projektēšanas un pirkšanas procesā, piemēram, arhitekti, konsultanti un būvinženieri.

Kāds ir personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats?

Personas datu apstrāde ir balstīta uz pārziņa leģitīmajām interesēm. Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu starp ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā un klientu noslēgtos līgumus, veiktu pasūtījumu un piegāžu apstrādi, kā arī citiem mērķiem, kas saistīti ar pārdošanu.

Datu subjekta personas datu grupas Datu grupas apstrādes mērķis Datu apstrādes pamats 
Pārstāvja pamatdati  Līgumu izpilde, saziņa saistībā ar līgumiem, sadarbības veicināšana

Saziņa ar klientiem

Piegādes

Piedāvājumi

Pasūtījumi un loģistika

Sistēmas dizains

Sūdzības

Rēķini

Parādu piedziņa

Mācību kursu organizēšana

Atļaujas karšu izsniegšana

Klientu apkalpošanas centra pieprasījumi

Informācijas sistēmas, pakalpojumu portāla un citu IT sistēmu piekļuves tiesību pārvaldība 

Datu pārziņa leģitīmās intereses izpildīt klientu līgumus 
Privāti klienti  Piegādes

Pasūtījumi un loģistika

Rēķini

Sūdzības

Parādu piedziņa 

Līgums starp datu subjektu un pārzini 
Partneri  Piekļuves tiesību durvju vides dizaina rīkam pārvaldība

Klientu uzdevumu projektēšanas, definīciju un pārdošanas procesa realizācija 

Datu pārziņa leģitīmās intereses izpildīt klientu līgumus 
Visas klientu grupas  Klientu aptaujas, ieteikumi un pielāgotie pakalpojumi

Reklāmas spēles un izlozes 

Klientu aptaujas, ieteikumi un pielāgotie pakalpojumi Datu pārziņa leģitīmās intereses attīstīt savu uzņēmējdarbību; datu subjekta piekrišana piedalīties iespējamās turpmākās pārrunās

Reklāmas spēles un izlozes: datu subjekta piekrišana piedalīties; datu pārziņa leģitīmās intereses piegādāt balvu

Piekrišanas apliecinājums: juridisks pienākums 

Kādi personas dati tiek apstrādāti?

Personas datu grupa Datu saturs 
Pārstāvja pamatdati  Nosaukums

Uzruna

Amats

E-pasta adrese

Tālruņa numurs

Uzņēmuma nosaukums un klienta numurs

Uzņēmuma e-pasta adrese

Adrese

Valsts 

Partneru pamatdati  Nosaukums

Uzruna

Amats

E-pasta adrese

Tālruņa numurs

Uzņēmuma nosaukums un klienta numurs

Uzņēmuma e-pasta adrese

Adrese

Valsts 

Privātpersonu dati  Nosaukums

E-pasta adrese

Tālruņa numurs

Adrese 

Klientu aptaujas  Informācija, kas vajadzīga, lai noteiktu aptaujas populāciju, piemēram, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, nozare, nosaukums.

E-pasta adrese aptaujas nosūtīšanai vai tālruņa numurs intervijai pa tālruni 

Reklāmas spēles un izlozes  E-pasta adrese
Uzvarētāja kontaktinformācija, kas nepieciešama, lai piegādātu balvu 

Kā tiek vākti personas dati?

Personas dati tiek vākti no datu subjekta, datu subjekta darba devēja pārstāvja vai publiskiem avotiem, piemēram, uzņēmuma interneta lapām, uzņēmumu reģistriem, kredītreitingu pakalpojumu sniedzējiem vai ar būvniecību saistītiem publiskiem informācijas avotiem.

Yale patērētāju sūdzību izskatīšanas procesa ietvaros Yale klientu atbalsta pakalpojumu sniedzējs izpauž Abloy defekta aprakstu un sūdzības numuru.

Pienākums izpaust personas datus un iespējamās datu neizpaušanas sekas: pilnvarotiem atslēdzniekiem obligāti jāizpauž mācību un atļauju kartes dati saistībā ar pilnvaroto produktu izplatīšanu, piemēram, atslēdznieka darbiniekiem nav atļauts darboties ar Abloy pilnvarotajiem produktiem bez derīgas atļaujas.

Kam tiks nodoti mani dati?

Saņēmējs Informācijas atklāšanas mērķis 
Revīzijas pakalpojumu sniedzējs  Darbības un kvalitātes revīzija 
Iestādes  Darbības un kvalitātes revīzija 
Revidenti  Darbības un kvalitātes revīzija 
Līgums starp kontrolieri un pakalpojumu sniedzēju  Parādu piedziņa 
Pakalpojuma sniedzējs  Autorizācijas kartes dati tiek pārsūtīti kartes ražotājam kartes izgatavošanai. 
Kravas ekspeditors  Izstrādājumu piegāde
ASSA ABLOY grupas uzņēmumi  IT operācijas un pakalpojumi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem mērķiem 
Pakalpojumu sniedzēji  Uzņēmumiem, kas darbojas kā datu apstrādātāji, kuri sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar iepriekš minētajiem mērķiem  

Vai personas dati tiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības?

ASSA ABLOY EMEA IT atbalsts Indijā var izmantot pakalpojumu atbalsta pieprasījumus, kas satur personas datus. Pārsūtot datus ārpus ES vai EEZ, Abloy izmanto Eiropas Komisijas pieņemtās līguma standartklauzulas, lai aizsargātu datus.

Kādi ir personas datu glabāšanas periodi?

Reģistrā apkopotie dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams un ciktāl tas nepieciešams, lai sasniegtu sākotnējos vai saistītos mērķus, kādiem personas dati tika savākti.

Personas datu grupas Glabāšanas laiks 
Klientu pārstāvju vai darbinieku dati  Sadarbības laikā un sešus gadus pēc sadarbības beigām 
Personas dati rēķinu izrakstīšanā  Rēķinu izrakstīšanas informācija tiek glabāta sešus gadus, no tā kalendārā gada beigām, kura laikā ir beidzies finanšu gads
Autorizācijas kartē iekļautie personas dati  Autorizācijas kartes dati tiek glabāti trīs gadus pēc kartes derīguma termiņa beigām 
Patērētāju un citu privātpersonu personas dati  Dati par Yale produktu reklamācijas procesu tiek glabāti sešus gadus pēc procesa beigām.

Dati par produktu pasūtījumiem, ko veic privātpersonas, tiek glabāti sešus gadus pēc pasūtīšanas procesa beigām. 

Informācija, kas saistīta ar klientu aptaujām  E-pasta adrešu saraksts tiek saglabāts tik ilgi, cik nepieciešams, lai veiktu aptauju.

Ja datu subjekts ir devis savu piekrišanu turpmākām pārrunām ar Abloy, klienta sniegtā e-pasta adrese tiek saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams, lai organizētu pārrunas, tomēr ne ilgāk kā divus gadus no aptaujas beigām, ja vien datu subjekts pirms tam neatsauc savu piekrišanu.

Ja atbildes uz klientu aptauju var būt saistītas ar privātpersonu, sniegtās atbildes tiek saglabātas 2 gadus no aptaujas beigām. Apkopotos datus, kas vairs nav saistīti ar personu, var glabāt ilgāk.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka e-pasta adreses, kas apkopotas no Abloy CRM sistēmas, tiek saglabātas CRM sistēmā ilgāk par šo periodu un saskaņā ar iepriekš minēto. 

Reklāmas spēles un izlozes  Datu subjekta sniegtā e-pasta adrese un cita iespējamā kontaktinformācija, ko iesniedz uzvarētājs, tiek saglabāta līdz balvas piegādei. 
Piekrišanas apliecinājums  Piekrišanas apliecinājums tiek saglabāts trīs gadus no dienas, kad apstrāde, uz kuru attiecas piekrišana, ir pabeigta, ja vien nav nepieciešama ilgāka uzglabāšana, piemēram, juridisku prasījumu iesniegšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

Kādas ir datu subjekta tiesības?

Piekļuves tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai datu subjekta personas dati tiek vai ir tikuši apstrādāti.

Ja pārzinis apstrādā datu subjekta personas datus, datu subjektam ir tiesības uz šī dokumenta informāciju, kā arī uz to personas datu kopijām, kas tiek vai ir tikuši apstrādāti.

Ja datu subjekts elektroniski iesniedz pieprasījumu un nav pieprasījis cita veida piegādi, dati tiks sniegti vispārēji pieejamā elektroniskā formātā, kas ir saderīgs ar drošu datu piegādi.

Tiesības labot vai dzēst datus

Datu subjektam ir tiesības lūgt pārzini labot vai dzēst savus personas datus.

Noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi vai citādi iebilst pret datu apstrādi. Turklāt datu subjekti var pieprasīt datu subjekta iesniegto datu pārsūtīšanu mašīnlasāmā formā, pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Piekrišanas sniegšana vienmēr ir brīvprātīga, un datu subjekts var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to paziņojot pārzinim.

Kā datu subjekti var izmantot savas tiesības?

Visos jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, datu subjektiem ir tiesības sazināties ar datu pārzini.

Visi šajā dokumentā minētie pieprasījumi jāiesniedz iepriekš minētajam personas datu pārziņa kontaktpunktam.

Datu subjektiem ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, ja viņu personas dati tiek vai ir tikuši apstrādāti nelikumīgi.

Kā tiek aizsargāta personiskā informācija?

ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā personas datus apstrādā drošā veidā un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos personas datu aizsardzības pasākumus.

Dati tiek glabāti slēgtās telpās, kas ir pieejamas tikai pilnvarotām personām. Sistēmās glabātie personas dati ir pieejami tikai iepriekš norādītām personām, kurām ir nepieciešama informācija ar darbu saistītu uzdevumu veikšanai. IT vides aizsargā atbilstoši ugunsmūri un cita veida tehniskā aizsardzība.

Attiecībā uz personas datu apstrādi, ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā darbiniekiem un citām personām ir jāievēro pienākums ievērot slepenību un personas dati ir jāapstrādā konfidenciāli.

Paziņojuma par privātumu atjaunināšana

Ja nepieciešams, mēs atjaunināsim un mainīsim šo paziņojumu par privātumu. Mēs jūs informēsim par šādām izmaiņām Abloy tīmekļa vietnē www-site https://www.abloy.com/en/site-functions/privacy-centre/privacy-notices/.