Lietošanas noteikumi

Šis ir ASSA ABLOY GRUPAS (“ASSA ABLOY”) mājas lapas vispārīgie īpašumtiesību un lietošanas noteikumi. Šajā mājas lapā ASSA ABLOY informāciju sniedz tiešsaistē. Atverot un lietojot šo mājas lapu, Jūs piekrītat šiem Noteikumiem.

Autortiesības, preču zīmes un lietošana

Vietnes saturs (Saturs), ieskaitot, bet ne tikai, tekstu, grafikus un attēlus, preču zīmes, zīmolus, logotipus un programmatūru, ir aizsargāti saskaņā ar Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības likumiem. Vietnes Satura īpašumtiesības nepāriet nevienam šīs vietnes lietotājam, tās pieder ASSA ABLOY vai trešajai personai, kas ir mājas lapā publicēto materiālu īpašumtiesību turētājs.

ASSA ABLOY pieder uzņēmuma nosaukumi, kā arī produktu un pakalpojumu nosaukumi, kas minēti šajā mājas lapā un tos aizsargā Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības likumi. Visas perču zīmes ir to tiešo īpašnieku īpašums.
Jums ir tiesības apskatīt, sūtīt e-pastos, lejupielādēt vai izdrukāt Satura kopijas tikai un vienīgi privātām, nekomerciālām vajadzībām. Neatļauta Satura lietošana var tikt uzskatīta par autortiesību, preču zīmju vai citu likumu pārkāpumu. Sūtot e-pastā, lejupielādējot vai izdrukājot Saturu ir jāiekļauj arī visi autortiesību un citi Saturā iekļautie noteikumi, ieskaitot autortiesību noteikumus lapas apakšā.

Vietnes Saturu nedrīkst reprpoducēt, pārrakstīt, ievietot dokumentu izgūšanas sistēmās, tulkot jebkurā citā valodā, ieskaitot datorvalodu, pārsūtīt/pārraidīt, izmantojot jebkādus sūtīšanas līdzekļus un veidus (elektroniski, mehāniski, fotogrāfiski, ieraksta veidā vai citādi), pārdot vai pārizplatīt bez ASSA ABLOY rakstiskas piekrišanas. Saturu nedrīkst pārdot vai pārveidot, reproducēt, attēlot, publiski izrādīt, izplatīt vai citādi izmantot Saturu publiskām vai komerciālām vajadzībām. Šo mājas lapu vai tās Saturu, vai tā daļu nedrīkst pārveidot un pielāgot un Jūs piekrītat nekopēt un nesaglabāt šo mājas lapu vai atsevišķu tās daļu datu glabāšanas iekārtās (serveros). Turpmāk Jūs piekrītat nekādi neattēlot un neizmantot ASSA ABLOY nosaukumus, logotipus vai preču zīmes bez ASSA ABLOY rakstiskas piekrišanas.

Satura izmantošana jebkurā citā mājas lapā vai jebkurā citā tīkla iekārtas vidē jebkādiem mērķiem ir stingri aizliegta, lai gan Jūs varat izmantot mūsu vietnes HTML hipersaites no Jūsu vietnes uz mūsu mājas lapu, saskaņā ar šajos Noteikumos minēto. Jums ir neekskluzīvas, ierobežotas un atceļamas tiesības izvietot saites uz šo mājas lapu. Jūs piekrītat neizvietot saites uz šo mājas lapu veidā, kas var tikt uztverts, kā reklāma vai kādas organizācijas, produkta vai pakalpojuma apstiprinājums/garantija vai apliecinājums. Jūs piekrītat neizvietot saites uz šo mājas lapu jebkurā citā mājas lapā, kuru saprātīga persona varētu uzskatīt par piedauzīgu, apmelojošu, apgrūtinošu, aizvainojošu vai ļaunprātīgu. ASSA ABLOY patur tiesības jebkurā brīdī pilnībā atcelt šo licenci (atļauju) vai arī Jūsu tiesības izmantot specifiskas saites. Ja ASSA ABLOY atsauc šo licenci, Jūs piekrītat nekavējoties izdzēst unatspējot Jūsu ievietotās saites uz šo mājas lapu.

Ja Jūs izmantojat Saturu veidā, kas nav precīzi norādīts šajos noteikumos, Jūs varat pārkāpt autortiesību, preču zīmju un citus likumus. Tādā gadījumā ASSA ABLOY automātiski atsauc atļauju lietot šo saiti un ASSA ABLOY drīkst pieprasīt, lai Jūs nekavējoties iznīcinātu jebkādas Satura vai tā daļu kopijas. Visas tiesības, kas nav aprakstītas šajos noteikumos ir rezervētas.

Atbildība

ASSA ABLOY NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR REZULTĀTIEM, KAS VAR RASTIES IZMANTOJOT VAI PAĻAUJOTIES UZ ŠO VIETNI VAI TĀS SATURU. TĀDĒJĀDI, IZMANTOJOT ŠO MĀJAS LAPU, JŪS UZŅEMATIES PILNU ATBILDĪBU.

ASSA ABLOY PIEDĀVĀ ŠO MĀJAS LAPU UN TĀS SATURU, NESNIEDZOT JEBKĀDA VEIDA TIEŠAS, NETIEŠAS VAI AR LIKUMU NOTEIKTAS GARANTIJAS. AR ŠO ASSA ABLOY, CIKTĀL TO ATĻAUJ LIKUMS, SKAIDRI UN KONKRĒTI ATSAKĀS NO JEBKĀDU GARANTIJU NODORŠINĀŠANAS - TIEŠU VAI NETIEŠU, AR LIKUMU VAI CITĀDI NOTEIKTU, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠU ĪPAŠUMTIESĪBU GARANTIJU, PIEMĒROTĪBU TIRGOŠANAI, TREŠO PUŠU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU UN ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASSA ABLOY NEATBILD UN NEGARANTĒ SATURA, PAKALPOJUMU, PROGRAMMATŪRAS, TEKSTU, GRAFIKU, SAIŠU VAI KOMUNIKĀCIJU, KAS ATRODAMA ŠAJĀ VIETNĒ VAI IZMANTOJOT ŠO VIETNI, PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU, PILNĪGUMU, NEPĀRTRAUKTĪBU VAI SAVLAICĪGUMU. JŪS ESAT ATBILDĪGS PAR PIESARDZĪBAS PASĀKUMU IEVĒROŠANU, LAI JEBKURA INFOMĀCIJA, KO IEGŪSTAT NO ŠĪS VIETNES, BŪTU PASARGĀTA NO DATORVĪRUSIEM VAI CITIEM POTENCIĀLI DESTRUKTĪVIEM DATORU KODIEM.

Ne ASSA ABLOY, ne arī kāda cita ar ASSA ABLOY saistīta persona vai uzņēmums nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šīs vietnes vai tās daļas, pakalpojumu vai vietnē atrodamo materiālu vai vietnes nodrošināto materiālu lietošanas vai nespējas lietot (aizsardzība) rezultātā. Šī aizsardzība ietver visas prasības, kas izriet no garantijām, līgumiem, civiltiesību pārkāpumiem, noteiktas atbildības vai citiem juridiskiem aspektiem, neatkarīgi no tā, vai ASSA ABOY ir, vai nav informēta par šādu zaudējumu iespējamību. Šī aizsardzība attiecas uz visiem zaudējumiem, ieskaitot neierobežotus, tiešus, netiešus, tīšus, netīšus, izrietošus, tipveida zaudējumus un kompensācijas; zaudējumus, kas radušies miesas bojājumu vai priekšlaicīgas nāves rezultātā; ienākumu zaudējumus un zaudējumus dēļ datu zuduma vai uzņēmējdarbības pārtraukuma dēļ.

Saites uz citām vietnēm; sludinājumi

Šī vietne var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm. Šīs saites ir izvietotas tikai Jūsu ērtībai un nav uzskatāmas par ASSA ABLOY apstiprinājumu trešo pušu vietņu saturam. Šī vietne nav atbildīga par trešās puses vietnes saturu; mēs nepārbaudām, nekontrolējam un nemonitorējam materiālus trešo pušu vietnēs; mēs neatbildam par citās interneta vietnēs ievietoto materiālu saturu, precizitāti vai likumību.

Ja esat nolēmis, ar mūsu vietnē ievietotās saites palīdzību, apmeklēt trešās puses interneta vietni, atbildību par to uzņematies Jūs. Trešo pušu mājas lapu izmantošanas noteikumi un konfidencialitātes politika ir aprakstīti šajās vietnēs.
Gadījumā, ja šī vietne piedāvā trešo pušu reklāmas, šīs reklāmas var saturēt saites uz citām vietnēm. Ja vien nav norādīts pretējais, šī vietne neatbild par to materiālu, kas pieejams izmantojot šīs reklāmas saiti, saturu, precizitāti vai likumību,