Privatumo pareiškimas – Rinkodara

Bendroji informacija

Šiame dokumente apibrėžiamas „ASSA ABLOY Baltic AS Filialas" rinkodaros asmens duomenų tvarkymas. Privatumo pareiškimas suteikia duomenų subjektui ir priežiūros institucijai Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) (679/2016) reikalaujamą informaciją.

Valdytojas ir kontaktiniai duomenys

Pavadinimas: „ASSA ABLOY Baltic AS Filialas"
Korespondencijos adresas: Ukmergės g. 427, LT-12107 Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370 5 2300671
Verslo ID: 302417981
El. pašto adresas: prekyba@assaabloy.lt

Šis elektroninis paštas naudojamas tik su duomenų apsauga susijusiems reikalams. Atsakymai į visus iškilusius klausimus ir teisinga kontaktinė informacija pateikiama svetainėje adresu www.abloy.lt.

Kieno duomenys apdorojami?

Duomenų subjektai yra „ASSA ABLOY Baltic AS Filialas'" potencialūs klientai, esami klientai ir suinteresuotosios šalys.

Koks yra asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas?

Asmens duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais paremtas duomenų subjekto sutikimu arba teisėtais valdytojo interesais į „ASSA ABLOY Baltic AS Filialas" nukreiptoje rinkodaros komunikacijoje.

Duomenų subjekto asmens duomenų grupės. Duomenų grupės tvarkymo tikslas Duomenų apdorojimo pagrindas
Potencialūs klientai, esami klientai ir suinteresuotosios šalys. Rinkodaros sutikimai gauti interneto svetainėje: tiesioginė elektroninė rinkodara (naujienlaiškiai, istorijos su nuoroda ir t.t.), įvykiai ir „Abloy" žurnalo prenumerata. Duomenų valdytojo sutikimas ar teisėtas interesas rinkodaros komunikacijoje, skirtoje klientams, siekiant patobulinti „Abloy" svetainės turinį 
  Duomenų subjekto susidomėjimo pareiškimo ir elektroninės rinkodaros medžiagos bei „Abloy“ interneto svetainės vystymas remiantis šia analize.   

Kokie asmens duomenys apdorojami?

Asmens duomenų grupės Duomenų turinys 
Potencialūs klientai, esami klientai ir suinteresuotosios šalys. Vardas, pavardė

Pavadinimas / prekė

Pramonė

Įmonės pavadinimas

Įmonės veiklos vieta

Adresas

El. pašto adresas

Telefono numeris

Klientų nurodytų kontaktinių asmenų nuotrauka ir rašytinis pareiškimas

Turinio statistika ir atsakas į„Abloy" pardavimų skatinimo įranki: turinio atidarymas ir naudojimas

Potencialūs klientai, esami klientai ir vartotojų klientai Vardas, pavardė

Adresas

El. pašto adresas

Telefono numeris

„Abloy“ interneto svetainės naudotojai IP adresas

Atsisiųsto turinio statistika

„Abloy" interneto svetainės naudojimo statistika

Statistika susijusi su „Abloy" interneto svetainėje pildomomis formomis ir tose formose pateikiama informacija

Slapukai

Kaip renkami asmens duomenys?

Apie duomenų subjektus saugomi duomenys yra pačių duomenų subjektų pateikti duomenys. Be to sistemose esantys vartotojų duomenys renkami registre, tokie kaip IP adresai, slapukai ir informacija apie atsiųstą turinį.

Kam bus perduodami duomenys?

Gavėjas Atskleidimo tikslas 
Paslaugų teikėjas Rinkodaros automatizavimo sistemos ir klientų valdymo sistemos tiekėjas sistemos priežiūros, palaikymo ir naudojimo tikslais 
Paslaugų teikėjas  Rinkodaros automatizavimo ir klientų valdymo sistemos diegimo bei vystymo paslaugų tiekėjas 
Paslaugų teikėjas  Pardavimų automatizavimo sistemos tiekėjas sistemos priežiūros, palaikymo ir naudojimo tikslais 
Paslaugų teikėjas  Interneto svetainės turinio teikėjas priežiūros ir paslaugų naudojimo tikslais
Reklamų agentūros  Rinkodaros užduotys vadovaujantis valdytojo užduotimi 
„ASSA ABLOY" grupei priklausančios bendrovės  Interneto svetainių administravimas

Ar asmens duomenys apdorojami už Europos Sąjungos ribų?

Interneto svetainės turinys (t.y. www.abloy.com ir www.abloy.lt), šių interneto svetainių formose pateikiami duomenys ir rinkodaros įrankiai prieinami „ASSA ABLOY" partneriams, esantiems Indijoje tik tiek, kiek reikia šioms paslaugoms teikti. Interneto svetainėje pateikiami duomenys www.abloy.t taip pat vietoje apdorojami „Abloy" pardavimų bendrovių šiose ne ES esančiose bendrovėse ir šalyse: Rusijoje, Kinijoje, Turkijoje, Kolumbijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Kazachstane, JAV, Kanadoje, Singapūre ir Pietų Afrikoje.

Jei duomenys perkeliami už ES arba EEA ribų „Abloy" naudoja standartines ES Komisijos patvirtintas sutarties sąlygas tam, kad duomenys būtų apsaugoti.

Koks yra asmens duomenų saugojimo laikotarpis?

Registre saugomi duomenys laikomi tol, kol reikia ir tiek, kiek būtina pirminiams ar suderinamiems tikslams, dėl kurių buvo renkami asmens duomenys, įvykdyti.

Asmens duomenų grupės Saugojimo trukmė 
Potencialūs klientai, esami klientai ir suinteresuotosios šalys.

Jūsų sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu ir jūsų asmens duomenys nebus apdorojami iš karto jums atšaukus sutikimą.

Sutikimas galioja daugiausiai 6 metus ir šiam galiojimo laikotarpiui baigiantis duomenų subjekto iš naujo bus prašoma sutikimo apdoroti asmens duomenis. Duomenų subjekto duomenys ištrinami iš registro, nebent gaunamas naujas sutikimas ir asmens duomenys toliau gali būti apdorojami.

Kokios yra duomenų subjekto teisės?

Prieigos teisė

Duomenų subjektas turi teisę gauti patvirtinimą iš valdytojo, ar duomenų subjekto duomenys yra ar buvo tvarkomi.

Jei duomenų valdytojas apdoroja duomenų subjekto asmens duomenis, pastarasis turi teisę gauti šiame dokumente pateikiamą informaciją, taip pat apdorojamų arba apdorotų asmens duomenų kopiją.

Jei duomenų subjektas pateikia prašymą elektroniniu būdu ir neprašo duomenų pristatyti jokiu kitu būdu, duomenys pateikiami prieinamu elektroniniu formatu, suderintu su saugiu duomenų pristatymu.

Teisė koreguoti arba ištrinti duomenis

Duomenų subjektai turi teisę prašyti valdytojo koreguoti arba ištrinti jų asmens duomenis.

Tam tikromis aplinkybėmis duomenų subjektai turi teisę prašyti apriboti jų asmens duomenų tvarkymą ar kitaip prieštarauti duomenų tvarkymui. Be to remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu tarnautojas gali prašyti perkelti duomenų subjektų pateiktus duomenis automatizuotai nuskaitoma forma.

Tiesioginė rinkodara

Duomenų subjektas turi teisę uždrausti tvarkyti savo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Teisė atšaukti sutikimą

Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto sutikimu, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nepaveikdamas duomenų tvarkymo, įvykusio prieš duomenų subjektui atšaukiant sutikimą, teisėtumo.

Kaip duomenų subjektai naudojasi savo teisėmis?

Visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais duomenų subjektai turi teisę kreiptis į valdytoją.

Visi šiame dokumente minimi prašymai turi būti pateikiami anksčiau minimam valdytojo kontaktiniam asmeniui.

Duomenų subjektai taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai jei jų asmens duomenys yra arba buvo tvarkomi neteisėtai.

Kaip saugoma asmeninė informacija?

„ASSA ABLOY Baltic AS Filialas" asmens duomenis tvarko saugiai ir laikydamasi taikomų teisės aktų. „ASSA ABLOY Baltic AS Filialas" asmens duomenų apsauga yra tinkama tiek techniniu, tiek organizaciniu požiūriu.

Duomenys laikomi užrakintose patalpose, prieinamose tik leidimą turintiems asmenims. Sistemose laikomi asmens duomenys prieinami tik iš anksto paskirtiems asmenims, kuriems informacija reikalinga su darbu susijusioms užduotims atlikti. IT aplinka apsaugota naudojant tinkamas ugniasienes ir kitas techninės apsaugos formas.

Atsižvelgiant į asmens duomenų apdorojimą „ASSA ABLOY Baltic AS Filialas" darbuotojai ir kiti asmenys turi laikytis prievolės saugoti duomenis ir tvarkyti asmens duomenis konfidencialiu būdu.

Privatumo pareiškimo atnaujinimas

Prireikus mes atnaujiname ir pakeičiame privatumo pareiškimą. Apie pakeitimus pranešame „Abloy" interneto svetainėje https://www.abloy.com/en/site-functions/privacy-centre/privacy-notices/.