Privatumo pareiškimas – Klientai

Bendroji informacija

Šiame dokumente apibrėžiamas „ASSA ABLOY Baltic AS Filialas" rinkodaros asmens duomenų tvarkymas. Privatumo pareiškimas suteikia duomenų subjektui ir priežiūros institucijai Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) (679/2016) reikalaujamą informaciją.

Valdytojas ir kontaktiniai duomenys

Pavadinimas: „ASSA ABLOY Baltic AS Filialas"
Korespondencijos adresas: Ukmergės g. 427, LT-12107 Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370 5 2300671
Verslo ID: 302417981
El. pašto adresas: prekyba@assaabloy.lt

Šis elektroninis paštas naudojamas tik su duomenų apsauga susijusiems reikalams. Atsakymai į visus iškilusius klausimus ir teisinga kontaktinė informacija pateikiama svetainėje adresu www.abloy.lt.

Kieno duomenys apdorojami?

Duomenų subjektai yra „ASSA ABLOY Baltic AS Filialas" potencialių klientų, esamų klientų ir privačių asmenų bei kitų partnerių atstovai.

Klientas yra bendrovė tiesiai iš „Abloy" arba jos platintojų įsigyjantis produktus ir jo partneriai dalyvaujantys bendrovės dizaino ir pirkimo procese, pavyzdžiui, architektai, konsultantai ir statybos inžinieriai.

Koks yra asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas?

Asmens duomenų apdorojimas paremtas teisėtais valdytojo interesais. Asmens duomenys apdorojami susitarimų tarp „ASSA ABLOY Baltic AS Filialas" ir kliento, užsakymų ir pristatymo apdorojimo bei kitais su pardavimais susijusiais tikslais.

Duomenų subjekto asmens duomenų grupės Duomenų grupės tvarkymo tikslas  Duomenų apdorojimo pagrindas 
Pagrindiniai atstovo duomenys  Sutarčių vykdymas, su susitarimais susijusi komunikacija, kooperacijų vystymas

Kliento komunikacija

Pristatymas

Pasiūlymai

Užsakymai ir logistika

Sistemos dizainas

Skundai

Sąskaitų išrašymas

Skolų išieškojimas

Mokymo kursų organizavimas

Leidimo kortelių išdavimas

Kliento paslaugų prašymai

Informacinės sistemos, paslaugų portalų ir kitų IT-sistemų prieigos teisių valdymas 

Duomenų valdytojo teisėti interesai kliento susitarimams vykdyti 
Privatūs klientai 

Pristatymas

Užsakymai ir logistika

Sąskaitų išrašymas

Regeneravimas

Skolų išieškojimas 

Susitarimas tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo
Partneriai 

Prieigos teisė valdyti durų aplinkos projektavimo įrankį

Projekto realizacija, apibrėžtys ir kliento užduočių pardavimų procesas 

Duomenų valdytojo teisėti interesai kliento susitarimams vykdyti 
Visos klientų grupės 

Klientų apklausos suteikia rekomendacijas ir pritaikytas pagal kliento poreikius paslaugas

Reklaminiai žaidimai ir piešiniai 

Klientų apklausos suteikiančios rekomendacijas ir pritaikytas pagal kliento poreikius paslaugas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas yra verslo vystymas: duomenų subjekto sutikimas dalyvauti tolimesnėse diskusijose

Reklaminiai žaidimai ir piešiniai: duomenų subjekto sutikimas dalyvauti; duomenų valdytojo teisėtas interesas skirti prizą

Sutikimo davimo įrodymas: teisinis įsipareigojimas 

Kokie asmens duomenys apdorojami?

Asmens duomenų grupės Duomenų turinys 
Pagrindiniai duomenys apie atstovą  Vardas

Pavadinimas

Pareigos

El. pašto adresas

Telefono numeris

Bendrovės pavadinimas ir kliento numeris

Bendrovės elektroninio pašto adresas

Adresas

Šalis 

Pagrindiniai duomenys apie partnerius  Vardas

Pavadinimas

Pareigos

El. pašto adresas

Telefono numeris

Bendrovės pavadinimas ir kliento numeris

Bendrovės elektroninio pašto adresas

Adresas

Šalis 

Duomenys apie privačius asmenis  Vardas

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Adresas 

Klientų apklausos  Informacija, reikalinga apklausos populiacijai nustatyti, tokia kaip geografinė vietovė, pramonė, pavadinimas.

Elektroninis paštas apklausai atsiųsti arba telefono numeris apklausai telefonu. 

Reklaminiai žaidimai ir piešiniai  Elektroninis paštas
Kontaktiniai laimėtojo duomenys, reikalingi prizui perduoti 

Kaip renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys gaunami iš paties duomenų subjekto, duomenų subjekto darbdavio atstovo arba viešųjų šaltinių, pavyzdžiui, bendrovės interneto svetainės, bendrovės registrų, kredito reitingų paslaugų arba viešosios informacijos šaltinių, susijusių su statybomis.

Jeilio klientų regeneravimo procese, Jeilio pagalbos klientams teikėjas „Abloy" atskleidžia gedimo aprašymą ir talono numerį.

Įsipareigojimas teikti duomenis ir galimos duomenų neteikimo pasekmės: mokymų ir leidimo kortelės asmens duomenys privalomi įgaliotiems šaltkalviams, ryšium su leistinų produktų platinimu, pvz. šaltkalviui nesuteikta teisė dirbti su „Abloy" leistinais gaminiais be galiojančios leidimo kortelės.

Kam bus perduodami duomenys?

Gavėjas Atskleidimo tikslas 
Audito paslaugų teikėjas  Veiklos ir kokybės auditas 
Institucijos  Veiklos ir kokybės auditas 
Auditoriai  Veiklos ir kokybės auditas 
Susitarimas tarp valdytojo ir paslaugų teikėjo  Skolų išieškojimas 
Paslaugų teikėjas  Leidimo kortelės duomenys perduodami kortelės gamintojui, kad jis pagamintų kortelę. 
Krovinio perdavėjas  Produktų pristatymas 
„ASSA ABLOY" grupei priklausančios bendrovės  IT operacijos ir su anksčiau nurodytais tikslais susijusios paslaugos 
Paslaugų teikėjai  Bendrovės veikiančios kaip duomenų tvarkytojai, teikiančios su anksčiau nurodytais tikslais susijusias paslaugas 

Ar asmens duomenys apdorojami už Europos Sąjungos ribų?

Pagalbos paslaugų užklausos, kuriose yra asmens duomenys gali būti naudojamos „ASSA ABLOY EMEA" IT pagalbos teikimo skyriuose Indijoje. Jei duomenys perkeliami už ES arba EEA ribų „Abloy" naudoja standartines Komisijos patvirtintas sutarties sąlygas tam, kad duomenys būtų apsaugoti.

Koks yra asmens duomenų saugojimo laikotarpis?

Registre saugomi duomenys laikomi tol, kol reikia ir tiek, kiek būtina pirminiams ar suderinamiems tikslams, dėl kurių buvo renkami asmens duomenys, įvykdyti.

Asmens duomenų grupės Saugojimo trukmė 
Kliento atstovų arba darbuotojų duomenys  Bendradarbiavimo laikotarpiu ir praėjus šešiems metams nuo bendradarbiavimo pabaigos 
Asmens duomenys sąskaitose faktūrose  Sąskaitų informacija saugoma šešis metus nuo kalendorinių metų pabaigos, kuriais baigėsi finansiniai metai 
Leidimo kortelėje esantys asmens duomenys  Leidimo kortelėje esantys asmens duomenys saugomi tris metus nuo kortelės galiojimo pabaigos 
Kliento ir kitų privačių asmenų asmens duomenys  Su „Yale" produktų perdirbimo procesu susijusi informacija saugoma šešis metus nuo proceso pabaigos.

Su privačių asmenų atliekamais produktų užsakymais susijusi informacija saugoma šešis metus nuo užsakymo proceso pabaigos. 

Su klientų apklausomis susijusi informacija  Elektroninių adresų sąrašas saugomas tol, kol jis reikalingas apklausai atlikti.

Jei duomenų subjektas sutiko vykdyti tolimesnes diskusijas su „Abloy", kliento pateiktas elektroninis paštas saugomas tol, kol vykdomos diskusijos, tačiau ne ilgiau kaip 2 metus nuo apklausos pabaigos, nebent duomenų subjektas atšaukia sutikimą prieš tai.

Jei atsakymai į kliento apklausą siejami su asmeniu, pateikti atsakymai saugomi 2 metus nuo apklausos pabaigos. Suvestiniai duomenys, kurie toliau nėra siejami su asmeniu gali būti laikomi ilgiau.

Prašome atkreipti dėmesį, kad „Abloy" CRM sistemoje surinkti elektroniniai adresai, vadovaujantis anksčiau nurodyta informacija, CRM sistemoje saugomi net ir po to.

Reklaminiai žaidimai ir piešiniai  Duomenų subjekto pateikti elektroninio pašto adresai ir kiti galimai laimėtojo pateikiami kontaktiniai duomenys saugomi kol pristatomas prizas. 
Sutikimo įrodymas  Sutikimo įrodymas saugomas 3 metus nuo datos, kai baigėsi tvarkymas, kuriam reikalingas sutikimas, nebent po to reikalaujamas saugojimas, pavyzdžiui, teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti. 

Kokios yra duomenų subjekto teisės?

Prieigos teisė

Duomenų subjektas turi teisę gauti patvirtinimą iš valdytojo, ar duomenų subjekto duomenys yra ar buvo tvarkomi.

Jei duomenų valdytojas apdoroja duomenų subjekto asmens duomenis, pastarasis turi teisę gauti šiame dokumente pateikiamą informaciją, taip pat apdorojamų arba apdorotų asmens duomenų kopiją.

Jei duomenų subjektas pateikia prašymą elektroniniu būdu ir neprašo duomenų pristatyti jokiu kitu būdu, duomenys pateikiami prieinamu elektroniniu formatu, suderintu su saugiu duomenų pristatymu.

Teisė koreguoti arba ištrinti duomenis

Duomenų subjektai turi teisę prašyti valdytojo koreguoti arba ištrinti jų asmens duomenis.

Tam tikromis aplinkybėmis duomenų subjektai turi teisę prašyti apriboti jų asmens duomenų tvarkymą ar kitaip prieštarauti duomenų tvarkymui. Be to remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu tarnautojas gali prašyti perkelti duomenų subjektų pateiktus duomenis automatizuotai nuskaitoma forma.

Sutikimas visuomet neprivalomas ir duomenų subjektas gali atšaukti sutikimą bet kuriuo metu apie tai pranešdamas valdytojui.

Kaip duomenų subjektai naudojasi savo teisėmis?

Visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais duomenų subjektai turi teisę kreiptis į valdytoją.

Visi šiame dokumente minimi prašymai turi būti pateikiami anksčiau minimam valdytojo kontaktiniam asmeniui.

Duomenų subjektai taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai jei jų asmens duomenys yra arba buvo tvarkomi neteisėtai.

Kaip saugoma asmeninė informacija?

„ASSA ABLOY Baltic AS Filialas" asmens duomenis tvarko saugiai ir laikydamasi taikomų teisės aktų. „ASSA ABLOY Baltic AS Filialas" asmens duomenų apsauga yra tinkama tiek techniniu, tiek organizaciniu požiūriu.

Duomenys laikomi užrakintose patalpose, prieinamose tik leidimą turintiems asmenims. Sistemose laikomi asmens duomenys prieinami tik iš anksto paskirtiems asmenims, kuriems informacija reikalinga su darbu susijusioms užduotims atlikti. IT aplinka apsaugota naudojant tinkamas ugniasienes ir kitas techninės apsaugos formas.

Atsižvelgiant į asmens duomenų apdorojimą „ASSA ABLOY Baltic AS Filialas" darbuotojai ir kiti asmenys turi laikytis prievolės saugoti duomenis ir tvarkyti asmens duomenis konfidencialiu būdu.

Privatumo pareiškimo atnaujinimas

Prireikus mes atnaujiname ir pakeičiame privatumo pareiškimą. Apie pakeitimus pranešame „Abloy" interneto svetainėje https://www.abloy.com/en/site-functions/privacy-centre/privacy-notices/.