Teisinė informacija

/Local/localmaster/Menu/cliffs_524x224.jpg

PRIVATUMO IR TEISINĖ INFORMACIJA

Tai bendrojo pobūdžio privatumo bei teisinė informacija, susijusi su „ASSA ABLOY“ grupės („ASSA ABLOY“) internetine svetaine, kurioje ši įmonė pateikia savo informaciją. Naudojimasis šia svetaine reiškia, jog sutinkate teisiškai įsipareigoti bei laikytis toliau išvardytų mūsų privatumo ir teisinės informacijos sąlygų bei nuostatų.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti ar nutraukti bet kokią šios svetainės dalį ar funkciją, įskaitant ir privatumo bei teisinę informaciją. Tokie pakeitimai įsigaliotų iškart po to, kai jie būtų paskelbiami internetinėje svetainėje.

Teisinė informacija

AUTORIŲ TEISĖS, PREKIŲ ŽENKLAI IR NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Visą svetainėje esančią informaciją (toliau – „Turinys“), įskaitant (bet neapsiribojant) tekstus, grafiką, nuotraukas, prekės ženklus, firmos ženklus, logotipus ir programinę įrangą, saugo intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. Teisė į Turinį nebus suteikiama nei jums, nei kuriam nors kitam šia svetaine besinaudojančiam asmeniui; visa tai lieka „ASSA ABLOY“ ar trečiosios šalies nuosavybe.

Įmonei „ASSA ABLOY“ priklauso su jos veikla susiję pavadinimai, taip pat tie, kuriais identifikuojami ir šioje svetainėje minimi įmonės produktai ar paslaugos. Pavadinimus saugo intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, o visi prekės ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Jums leidžiama peržiūrėti, siųsti el. paštu, atsisiųsti ar pasidaryti Turinio kopijas, tačiau tik asmeniniais, o ne prekybiniais tikslais. Neteisėtai naudojant Turinį pažeidžiamos autorių teisės, prekės ženklo nuostatos ir kiti teisės aktai. Siųsdami el. paštu, atsisiųsdami arba darydami Turinio kopijas, privalote įtraukti visas Turinyje esančią autorių teises patvirtinančią bei kitą būtiną informaciją, įskaitant ir visas puslapio apačioje pateiktas pastabas dėl autorių teisių.

Turinio negalima atkurti, perrašyti, saugoti paieškos sistemoje, versti į bet kokią natūraliąją ar programinę kalbą, bet kokia forma ar būdu (elektroniniu, mechaniniu, fotografiniu, įrašytu į laikmenas ir pan.) pakartotinai perduoti, perparduoti ar platinti iš anksto negavus raštiško „ASSA ABLOY“ sutikimo. Turinio negalima parduoti, keisti ar atkurti, viešai demonstruoti ar skelbti, išplatinti ar kokiu nors kitu būdu jį naudoti visuomeninės paskirties ar prekybos tikslais. Draudžiama kopijuoti šios svetainės ar bet kurios joje pateiktos informacijos dizainą, taip pat įkelti į serverį bet kurią šios svetainės dalį. Jums taip pat jokiais būdais negalima demonstruoti ar naudoti „ASSA ABLOY“ pavadinimų, logotipų ar prekės ženklų iš anksto negavus šios įmonės raštiško sutikimo.

Atsižvelgiant į naudojimosi sąlygas, Turinį patalpinti kitoje svetainėje ar kitame to paties tinklo kompiuteryje – nesvarbu kokiais tikslais – yra griežtai draudžiama, tačiau savo interneto svetainėje galite pateikti HTML nuorodą į šią svetainę. Jums suteikiama neišimtinė, ribota ir atšaukiama licencija susieti nuorodą su šia svetaine. Sutinkate nepateikti jokių nuorodų į šią svetainę, kurios galėtų būti traktuojamos kaip reklama ar kokios nors organizacijos, produkto ar paslaugos rėmimas. Taip pat įsipareigojate jokioje kitoje svetainėje nedėti nuorodų į šią svetainę, kurios sveiku protu atrodytų nepadorios, ką nors šmeižiančios, terorizuojančios, įžeidžiančios arba piktavališkos. „ASSA ABLOY“ pasilieka teisę bet kada panaikinti šią licenciją arba jūsų teisę naudoti konkrečias nuorodas. Jei „ASSA ABLOY“ šią licenciją panaikina, privalote nedelsiant pašalinti bet kurią ar visas jūsų nuorodas į šią svetainę ir užtikrinti, kad niekas negalės jomis pasinaudoti.

Jei Turinį naudosite ne pagal sąlygose bei nuostatose pateiktus reikalavimus, galite pažeisti autorių teises, prekės ženklo naudojimo sąlygas bei kitus teisės aktus. Tokiu atveju įmonė „ASSA ABLOY“ jums uždraus naudotis šia svetaine ir turės teisę reikalauti, jog nedelsiant sunaikintumėte visas padarytas Turinio ar jo dalies kopijas. Visos teisės, net ir tos, kurios nėra aiškiai nurodytos šiose sąlygose ir nuostatose, yra saugomos.

ATSAKOMYBĘ NAIKINANTI SĄLYGA

„ASSA ABLOY“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL PASEKMIŲ, KURIAS GALĖTUMĖTE PATIRTI DĖL NAUDOJIMOSI ARBA PASITIKĖJIMO ŠIA SVETAINE, JOJE ESANČIU ARBA SVETAINĖS PATEIKIAMU TURINIU. TODĖL NAUDODAMIESI ŠIA SVETAINE PATYS PRISIIMATE ATSAKOMYBĘ.

„ASSA ABLOY“ ĮMONĖS SVETAINĖ, TURINYS BEI ČIA SIŪLOMOS PASLAUGOS PATEIKIAMOS „KOKIOS YRA“ IR BE JOKIŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ AR ĮSTATYMŲ NUSTATYTŲ GARANTIJŲ. „ASSA ABLOY“, LAIKYDAMASI VISŲ ĮSTATYMUOSE NUSTATYTŲ APRIBOJIMŲ, VISIŠKAI ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS AIŠKIAI IŠREIKŠTAS, NUMANOMAS, ĮSTATYMŲ AR KAIP KITAIP NUSTATYTAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT JOKIOMIS NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI, TREČIOSIOS ŠALIES TEISIŲ PAŽEIDIMO NEBUVIMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI. „ASSA ABLOY“ NETEIKIA PAAIŠKINIMŲ AR GARANTIJŲ, KAD ŠIOS SVETAINĖS ARBA SU JOS NAUDOJIMU SUSIJĘS TURINYS, SIŪLOMOS PASLAUGOS, PROGRAMINĖ ĮRANGA, TEKSTAI, PAVEIKSLĖLIAI, NUORODOS AR PRANEŠIMAI YRA TIKSLŪS, PATIKIMI, IŠSAMŪS, PASIŽYMI TĘSTINUMU IR SAVALAIKIŠKUMU. TIK JŪS ESATE ATSAKINGI UŽ ATSARGUMO PRIEMONES, KURIŲ IMSITĖS NORĖDAMI UŽTIKRINTI, KAD IŠ ŠIOS SVETAINĖS GAUTI DUOMENYS NEBUS UŽKRĖSTI KOMPIUTERIŲ VIRUSAIS AR KOKIAIS NORS KITAIS ŽALOS GALINČIAIS PADARYTI KOMPIUTERIŲ KODAIS.

Tiek „ASSA ABLOY“, tiek bet koks kitas su šią įmone susijęs asmuo ar įmonė nebus atsakingi už jokią žalą, padarytą ar patirtą dėl naudojimosi arba netinkamo naudojimosi šia svetaine, jos turiniu, paslaugomis ar duomenimis (toliau – „ši apsauga“). Ši apsauga apima visas pretenzijas, pareikštas dėl garantijos, sutarties, civilinės teisės pažeidimo, patraukimo atsakomybėn ar bet kurios kitos teisinės teorijos ir nesvarbu, ar „ASSA ABLOY“ būtų informuota apie galimą žalą, ar ne. Ji taip pat apima nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant tiesioginiais, netiesioginiais, specialiaisiais, atsitiktiniais, svarbiais, atgrasančiais bei turinčiais baudžiamąjį pobūdį nuostoliais; žalą dėl kūno sužalojimo arba dėl mirties, sąlygotos neteisėtų veiksmų; pelno praradimą bei žalą dėl prarastų duomenų arba sustabdyto verslo.

NUORODOS Į KITAS SVETAINES IR REKLAMOS

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiosios šalies internetines svetaines. Nuorodos pateikiamos tik jūsų patogumui, o ne tam, kad „ASSA ABLOY“ reklamuotų kokį nors trečiosios šalies svetainių ar jose pateiktą turinį. Ši svetainė neprisiima atsakomybės dėl turinio, susieto su trečiosios šalies svetainėmis. Mes neperžiūrime, nekontroliuojame ir nestebime trečiosios šalies svetainių duomenų ir neteikiame pranešimų dėl jų turinio, tikslumo ar teisėtumo.

Jei šioje svetainėje naudositės nuorodomis į trečiosios šalies svetaines, už viską būsite atsakingi patys. Trečiosios šalies svetainėmis naudokitės vadovaudamiesi tų svetainių nuostatomis ir sąlygomis, taip pat privatumo politika.

Nusprendus šioje svetainėje panaudoti trečiosios šalies reklamas, pastarosios turėtų nuorodas į kitas svetaines. Jei nenurodyta kitaip, ši svetainė nereklamuoja jokio produkto ir neteikia pranešimų dėl turinio ir duomenų, kurie yra svetainėje arba į kuriuos nukreipiama naudojantis reklamomis, tikslumo bei teisėtumo.

PRIVATUMO POLITIKA

„ASSA ABLOY“ įsipareigoja saugoti jūsų asmeninių duomenų privatumą. Ši Privatumo politika apibrėžia, kaip „ASSA ABLOY“ savo svetainėje tvarko ir panaudoja jūsų pateiktus asmeninius duomenis ir kaip galite su mumis susisiekti, jei jums iškiltų klausimų dėl jūsų asmeninių duomenų panaudojimo.

Asmeninius duomenis (pvz., jūsų vardas, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris), kuriuos pateikėte norėdami gauti iš mūsų informacijos, „ASSA ABLOY“ renka ir saugo. Turėdama tokius duomenis, „ASSA ABLOY“ galės atsakyti į jums rūpimus klausimus.

„ASSA ABLOY“ taip pat renka ir saugo jūsų pateiktus asmeninius duomenis, kurie (a) yra jūsų turimos paskyros dalis (jei taikytina) ir (arba) (b) yra susiję su jūsų užklausomis dėl produktų ar jų įsigijimo mūsų svetainėje (jei yra tokia galimybė). Tokius duomenis gali apimti kontaktinė ar pristatymo informacija, taip pat ir su produktų pirkimu internete susijusi finansinė informacija.

Asmeninius duomenis galime naudoti ne tik jau anksčiau minėtais tikslais, bet taip pat ir tvarkant bei tobulinant šią svetainę. Be to, duomenys mums reikalingi vidiniam registravimui, statistinei analizei ir (jei taikytina) tam, kad atliktume jūsų pageidaujamų produktų užsakymus ir (arba) su jumis susisiektume dėl pardavimų / pirkimų ir galėtume rūpintis savo klientais.

Norint įgyvendinti šiuos tikslus asmeniniai duomenys gali būti perduodami „ASSA ABLOY“ grupės įmonėms tose šalyse, kur įsikūrusios jų būstinės (kurių gali ir nebūti Europos ekonominėje zonoje). 

Surinktais ir saugomais duomenimis gali naudotis tiktai „ASSA ABLOY“ grupės įmonės, išskyrus tuos atvejus, kai turime juos atskleisti trečiajai šaliai šiais atvejais:

jei tą padaryti reikalaujama pagal įstatymą;
esamam ar būsimam mūsų veiklos produktų pirkėjui ir (arba)
įmonės „ASSA ABLOY“ paskirtiems paslaugų teikėjams, kurių tikslas – tiek, kiek tai būtina, teikti su svetaine ir jos įranga susijusias paslaugas, pvz., mokėjimo kortelių paslaugų tiekėjai, su kuriomis galite atsiskaityti šioje svetainėje; pristatymo paslaugų teikėjas (-ai), pristatantys jūsų įsigytus produktus ir IT paslaugų teikėjas (-ai), kurie rūpinasi svetaine, ją plėtoja ir prižiūri.
„ASSA ABLOY“ imsis veiksmų užtikrinti, kad visi asmeniniai duomenys bus perduodami tokioms trečiosioms šalims arba į kitas šalis laikantis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.

Bet kada galite prašyti, kad jūsų informacija būtų pakeista arba ištrinta. Jūs taip pat turite teisę kasmet nemokamai gauti savo asmeninių duomenų kopiją, saugomą mūsų įrašuose. „ASSA ABLOY“ atsako už jūsų asmeninių duomenų tvarkymą, o visus prašymus pakeisti, ištrinti ar gauti šios informacijos kopiją reikia siųsti adresu „ASSA ABLOY AB“, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Švedija ir užrašyti „Attention: ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible“ (Dėmesio! „ASSA ABLOY“ grupės atsakingiesiems už asmeninius duomenis“).

SLAPUKAI 

„Slapuku“ vadinamas nedidelis tekstinis failas, kuriame yra tam tikros informacijos ir kurį įsimena jūsų kompiuteris. Slapukai naudojami vien techniniais sumetimais, nes taip yra paprasčiau naršyti tinklalapyje. Vieno tipo slapukai ilgai saugo informaciją jūsų kompiuteryje, kurią vėliau galima panaudoti pritaikant tinklalapį asmeniniams poreikiams pagal tai, ką naudotojas renkasi ir mėgsta. Kito tipo slapukai vadinami „seanso slapukais“. Jums lankantis tinklalapyje, seanso slapukai yra siunčiami iš jūsų kompiuterio į serverį, kad būtų galima pasinaudoti informacija. Išjungus žiniatinklio naršyklę, seanso slapukai dingsta. Jei norite sužinoti daugiau apie slapukus, apsilankykite svetainėje www.allaboutcookies.org.

Toliau yra nurodyti slapukai, kuriuos „ASSA ABLOY“ naudoja konkrečiai šioje svetainėje (slapukų saugojimo trukmė yra nurodyta skliaustuose po slapuko pavadinimo):

„.ASPXROLES“ (seansas) – slapukas skirtas saugoti prisijungusių naudotojų vaidmenų pavadinimus. Tokiu būdu jis atpažįsta, kokie yra naudotojo vaidmenys. Šis slapukas naudojamas tik svetainėse, kurios yra apsaugotos slaptažodžiu.
„.ASPXAUTH“ (seansas) – po to, kai naudotojas prisijungia, slapukas nustato, ar naudotojas yra patvirtintas. Šis slapukas naudojamas tik svetainėse, kurios yra apsaugotos slaptažodžiu.
„.EPiServerLogin“ (seansas) – skirtas atpažinti, kuris naudotojas prisijungęs. Šis slapukas naudojamas tik svetainėse, kurios yra apsaugotos slaptažodžiu.
„backgroundImageIndex“ (seansas) – naudojamas pradiniuose nuorodų puslapiuose nustatyti pradinį vaizdą.
„ASP.NET_SessionId“ (seansas) – šis „ASP.NET“ naudojamas slapukas atpažįsta, kurios užklausos priskiriamos tam tikram seansui, taip pat įsimena ir atskiria naudotojus. Slapukas naudojamas tik svetainėse, kurios yra apsaugotos slaptažodžiu.
„accountIndex“ (1 metai) – skirtas stebėti aktyvias paskyras ir naudojamas tik elektroninių parduotuvių paslaugas siūlančiose svetainėse.
Be to, kai kurios trečiosios šalys galės nustatyti ir naudotis savo slapukais, kurie yra šioje svetainėje. O jie yra tokie:

„Google Analytics“
Toliau išvardytus slapukus nustato mūsų svetainės statistikos įrankis – „Google Analytics“, kuris registruoja apsilankymus šioje svetainėje bei jos lankytojus. Statistiniai duomenys padeda naudotojui tobulinti savo naršymo svetainėje įgūdžius:

_utma (2 metai)
_utmz (6 mėnesiai)
_utmc (seansas)
_utmb (30 min.)


„AddThis“
Dėl „AddThis“ mygtukų svetainių savininkai gali lengvai bendrinti duomenis kitiems, naudodamiesi socialiniais tinklais, el. paštu ar tiesiog įtraukdami puslapį į adresyną. Mygtukai teikia statistinę informaciją apie adresyno įrašus bei naudotojų bendrinimo veiklą, taip pat padeda lankytojams sukurti naujienas, kurios pritrauktų lankytojų ir pakeltų reitingus.
„AddThis“ yra „ClearSpring Technologies“ priklausanti įmonė. Norėdami sužinoti daugiau, žr. www.addthis.com.

Socialinių laikmenų valdikliai
Svetainėje gali būti pateikti socialinių laikmenų valdikliai, sudarantys naudotojams, kurie naršo įvairiuose socialiniuose tinkluose („Facebook“, „YouTube“, „Twitter“, „LinkedIn“ ir pan.), galimybę apžvelgti ir mūsų svetainės informaciją. Norėdami išsiaiškinti, kaip ir kokia informacija yra renkama bei kokie slapukai priklauso trečiosioms šalims, skaitykite atitinkamo socialinio tinklo privatumo politiką.

Jei nenorite patvirtinti slapukų, galite nustatyti, kad jūsų svetainės naršyklė nebesaugotų slapukų arba jus informuotų kiekvieną kartą, kai svetainėje bus prašoma leisti saugoti juos. Naudojant svetainės naršyklę taip pat galima ištrinti anksčiau išsaugotu slapukus. Jei jums reikia daugiau informacijos, ieškokite jos savo svetainės naršyklės žinyno puslapiuose. Vis dėlto, žinokite, jog kai kurios šios svetainės sritys ar funkcijos reikalauja slapukų, dėl to ištrynus ar jų nepatvirtinus svetainė gali neveikti.

Susisiekite su mumis el. pašto adresu cookies@assaabloy.com ir mes suteiksime jums išsamesnę informaciją apie šioje svetainėje naudojamus slapukus.