Abloy Oy:n takuuehdot kuluttajille

Takuun antaja

Näiden ehtojen mukaisen takuun antaa Abloy Oy.

Mikäli kuluttaja on ostanut tuotteensa Abloy valtuutetulta lukkoliikkeeltä, Abloy suosittelee kuluttajaa ottamaan yhteyttä takuuasiassa ensisijaisesti lukkoliikkeeseen.

Soveltamisala

Näitä takuuehtoja sovelletaan Abloy Oy:n tuotteiden kuluttajakaupassa. Näissä ehdoissa määritetyt tuotetakuuehdot eivät sovellu Abloy Oy:n tarjoamiin ohjelmistotuotteisiin eikä elinkeinonharjoittajien väliseen kauppaan. Takuu ei koske käytettynä ostettuja tuotteita.

Nämä takuuehdot ovat voimassa 14.12.2020 jälkeen ostetuille tuotteille. Takuun voimassaoloalue on EU-alue.

Takuun sisältö

Takuun pituus on kaksi (2) vuotta tuotteen ostopäivästä. Abloy Oy:n kuluttajille tarjoama takuu koskee virheitä, jotka ovat olleet tuotteessa tuotteen vaaranvastuun siirtyessä kuluttajalle ja jotka johtuvat tuotteen suunnittelusta, materiaaleista tai valmistuksesta.

Abloy Oy ei vastaa mistään tuotteen käytössä ilmenevästä viasta, vahingosta tai häiriöstä, joka johtuu

  • Tuotteen normaalista käytöstä ja kulumisesta
  • Tuotteen virheellisestä tai puutteellisesta asennuksesta, ylläpidosta, korjauksesta, muutoksesta, huollosta, purkamisesta tai käytöstä (tutustu Abloyn tuotteiden huolto-ohjeisiin täällä)
  • Muiden kuin alkuperäisosien käytöstä tai alkuperäisosiin tehdyistä muutoksista
  • Tuotteen yhdistämisestä osin tai kokonaan toiseen tuotteeseen tai toisen tuotteen osien yhdistämisestä tuotteeseen
  • Tapaturmasta tai vahingonteosta
  • Muusta kuluttajan, jälleenmyyjän tai ulkopuolisen tahon puolella olevasta syystä.

Takuun rajoitukset

Takuu raukeaa, jos

  • tuote tai sen osa on purettu vastoin käyttöohjeita
  • tuotetta on muutettu.

Takuuseen vetoaminen

Kuluttaja voi reklamoida viallisesta tuotteesta Abloy Oy:lle Abloy Oy:n verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

Kuluttajan tulee ilmoittaa tuotteen viasta Abloy Oy:lle kohtuullisessa ajassa siitä, kun kuluttaja havaitsi vian.

Jotta kuluttaja voi vedota takuuseen, kuluttajan on

  • Esitettävä virhettä koskeva vaatimus takuuaikana
  • Esitettävä takuukuitti tai muulla tavalla todistettava takuun voimassaolo

Abloy Oy:n vastuu takuun nojalla

Abloy Oy korjaa tai korvaa näiden ehtojen mukaisen takuun piiriin kuuluvan virheellisen tuotteen ja vastaa näistä aiheutuneista kustannuksista.  

Jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei tule kyseeseen, kuluttaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Jos Abloy Oy saattaa todennäköiseksi, ettei tuotteen virhe ole näiden takuuehtojen mukainen, Abloy Oy:llä ei myöskään ole velvollisuutta korjata tai korvata tuotetta, ellei Abloy Oy:tä velvoittavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Kuluttajan oikeudet

Näillä ehdoilla ei rajoiteta kuluttajan kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.

Jos takuuehtoja koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (https://www.kuluttajariita.fi/fi/) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).