Markkinoinnin tietosuojaseloste - Kuluttajat

Yleistä

Tässä asiakirjassa kuvataan henkilötietojen käsittely Abloy Oy:n kuluttajamarkkinoinnissa. Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle sekä valvontaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nimi: Abloy Oy
Postiosoite: Wahlforssinkatu 20, 80100 Joensuu
Puhelinvaihde: 020 599 2501
Y-tunnus: 0774324-5
Sähköpostiosoite: tietosuoja@abloy.com

Tämän sähköpostiosoitteen kautta käsitellään vain tietosuojaan liittyviä asioita.

Kaikkiin muihin asioihin, ole hyvä ja tarkista oikeat yhteystiedot osoitteesta www.abloy.fi

Kenen tietoja käsittely koskee

Rekisteröityjä ovat Abloy Oy:n potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat sekä kuluttaja-asiakkaat.

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Henkilötietojen käsittely kuluttajamarkkinoinnissa perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisteröidyn henkilötietoryhmät

Tietoryhmän käsittelyn tarkoitus

Käsittelyperuste

Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat, kuluttaja-asiakkaat.

Verkkosivuston kautta tulevat markkinointiluvat: sähköinen suoramarkkinointi (uutiskirjeet, etc.), tapahtumat ja arvonnat sekä viestintä tuotteista.

Rekisteröidyn kiinnostuksen analysointi ja sähköisten markkinointimateriaalien kehittäminen niiden pohjalta.

 

 


Suostumus tai rekisterinpitäjän

oikeutettu etu asiakkaille kohdistuvassa markkinointiviestinnässä.

 

Mitä tietoja käsitellään?

 

Henkilötietoryhmä

Tietosisältö

Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat, kuluttaja-asiakkaat

Etu- ja sukunimi

Osoite

Sähköposti

IP-osoite

Puhelinnumero

Evästeet

Tilasto ladatuista sisällöistä

Tilasto Abloyn sivujen käytöstä

Tilasto Abloyn sähköiseen markkinointiin ja sivuston sisältöön reagoimisesta: sisällön avaus ja toiminta.

Tilasto Abloyn sivustoilla täytetyistä lomakkeista ja lomakkeilla annetuista tiedoista

Miten henkilötiedot kerätään?

Rekisteröidystä tallennetaan rekisteröidyn itsensä antamat tiedot. Lisäksi rekisteriin kerätään käyttäjätietoja järjestelmistä, joita ovat IP-osoitteet, evästeet ja sisällön lataustiedot.

Minkälaisille vastaanottajille tietoja luovutetaan?

Vastaanottaja Luovutuksen tarkoitus Luovutuksen peruste
Palvelutoimittajat

Markkinointiautomaation järjestelmän toimittaja järjestelmän ylläpitoa tukea ja käyttöä varten,
Tilastopalveluiden toimittajat ylläpitoa, tukea, analytiikkaa ja käyttöä varten.

 


Rekisterinpitäjän ja palvelutoimittajan välinen sopimus

Mainostoimistot

Markkinointitehtävät rekisterinpitäjän toimeksiannosta.


Rekisterinpitäjän ja palvelutoimittajan välinen sopimus

ASSA ABLOY -konserniin kuuluvat yritykset

Web-sivustojen ylläpito

Tietojenkäsittelysopimus

Käsitelläänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolella?

Internet-sivustojen sisältö (esim. www.abloy.com, www.abloy.fi ja yale.fi) ja niiden lomakkeilla sekä markkinointityökaluissa käsiteltäviin henkilötietoihin on pääsy

ASSA ABLOY konserniyhtiöillä ja  ASSA ABLOY:n yhteistyökumppaneilla EU:n ulkopuolella siltä osin kuin palveluiden tuottamisen kannalta on tarpeellista.

Abloy käyttää tietojen siirrossa EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle EU-komission hyväksymiä vakiosopimusehtoja asianmukaisten suojatoimien toteuttamisessa.

Mitkä ovat henkilötietojen säilytysajat?

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietoryhmät

Säilytysaika

Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat, kuluttaja-asiakkaat 

Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ja henkilötietojen käsittely loppuu kun peruutat suostumuksen.

Annettu suostumus on voimassa enintään 6 vuotta. Tiedot poistetaan rekisteristä ellei uutta suostumusta käsittelyyn saada.


Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan.

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Suoramarkkinointi

Rekisteröity voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

Kaikissa henkilötietojesi käsittelyasioissa voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainittuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojen käsittely ei ole lainmukaista.

Miten henkilötiedot on suojattu?

Abloy Oy käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Abloy Oy on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti.

Rekisteriaineistot ovat suojattuina lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vain valtuutetuilla henkilöillä. Järjestelmiin tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus ennalta määritetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietotekniset ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin palomuurein ja teknisin suojauksin.

Abloy Oy:n työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Muutamme ja päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Informoimme muutoksista Abloyn internetsivuilla osoitteessa www.abloy.fi/tietosuoja.

Vastaamme tietosuojaan liittyviin kysymyksiin osoitteessa: tietosuoja@abloy.com.

Tietosuojaselosteen päivityspäivämäärä: 27.5.2019

Tietosuojaselosteen laatimispäivämäärä: 27.5.2019