Privaatsusteade – turundus

Selles dokumendis kirjeldatakse isikuandmete töötlemist ASSA ABLOY Baltic AS turunduses. Käesolev privaatsusteade annab andmesubjektile ja järelevalveasutusele teavet, mida nõutakse Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruses (GDPR) (679/2016).

Vastutav töötleja ja kontaktandmed

Ettevõtte nimi: ASSA ABLOY Baltic AS
Postiaadress: Priisle tee 10, 13914 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 655 9101
Ettevõtte kood: 10116821
E-posti aadress: eesti@assaabloy.com

Seda e-posti aadressi kasutatakse ainult andmekaitsega seotud küsimuste lahendamiseks. Kõigi muude küsimuste puhul leiate õiged kontaktandmed veebisaidilt www.abloy.ee.

Kelle andmeid töödeldakse?

Andmesubjektideks on ASSA ABLOY Baltic AS potentsiaalsed kliendid, praegused kliendid ja sidusrühmad.

Milline on isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?

Isikuandmete töötlemine turunduse eesmärgil põhineb andmesubjekti nõusolekul või vastutava töötleja õigustatud huvil turunduskommunikatsioonis, mis on suunatud ASSA ABLOY Baltic AS klientidele.

Andmesubjekti isikuandmete rühmad Andmerühma töötlemise eesmärk Andmetöötluse alused
Potentsiaalsed kliendid, praegused kliendid ja sidusrühmad Veebisaidi kaudu saadud turundusnõusolekud: elektrooniline otseturundus (infolehed, viitelood jne), üritused ja ajakirja Abloy tellimine. Vastutava töötleja nõusolek või õigustatud huvi klientidele suunatud turunduskommunikatsiooni vastu ning Abloy veebisaidi sisu täiustamine
  Andmesubjekti huvide väljenduste analüüsimine ning selle analüüsi põhjal elektrooniliste turundusmaterjalide ja Abloy veebilehe arendamine.  

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete rühm Andmete sisu
Potentsiaalsed kliendid, praegused kliendid ja sidusrühmad Eesnimi ja perekonnanimi

Tiitel/üksus

Majandusharu

Ettevõtte nimi

Ettevõtte tegevuskoht

Aadress

E-posti aadress

Telefoninumber

Foto ja kirjalik avaldus viiteklientide kontaktisikutelt

Statistika Abloy müügiedendusvahendi sisu ja sellele reageerimise kohta: sisu avamine ja kasutamine 

Potentsiaalsed ja olemasolevad tarbijakliendid ja tarbijakliendid  Eesnimi ja perekonnanimi

Aadress

E-posti aadress

Telefoninumber

Abloy veebisaidi kasutajad  IP-aadress

Allalaaditud sisu statistika

Abloy veebisaidi kasutamise statistika

Statistika Abloy veebisaidil täidetud vormide kohta, mis on seotud vormidel esitatud teabega

Küpsised 

Kuidas isikuandmeid kogutakse?

Andmesubjekti kohta salvestatud andmed on andmesubjekti enda esitatud andmed. Lisaks kogutakse registrisse kasutajate andmed süsteemide kohta, näiteks IP-aadressid, küpsised ja sisu allalaadimise üksikasjad.

Kellele andmeid edastatakse?

Saaja Avaldamise eesmärk 
Teenusepakkuja  Turundusautomaatika ja kliendihalduse süsteemi tarnija, süsteemi hooldamiseks, toetamiseks ja kasutamiseks 
Teenusepakkuja  Turundusautomaatika ja kliendihalduse süsteemi juurutus- ja arendusteenuste osutaja 
Teenusepakkuja  Müügiautomaatika süsteemi tarnija, süsteemi hooldamiseks, toetamiseks ja kasutamiseks 
Teenusepakkuja  Veebisaidi sisu pakkuja, teenuste hooldamiseks ja kasutamiseks 
Reklaamiagentuurid  Turundustoimingud vastutava töötleja ülesande raames 
ASSA ABLOY gruppi kuuluvad ettevõtted  Veebisaitide administreerimine 

Kas isikuandmeid töödeldakse väljaspool Euroopa Liitu?

Indias asuv ASSA ABLOY partner saab juurdepääsu veebisaitide sisule (st www.abloy.fi ja www.abloy.ee), nende veebisaitide vormides ja turundustööriistades sisalduvatele andmetele ainult sellises ulatuses, mis on vajalik nende teenuste osutamiseks. Veebisaidi www.abloy.com andmeid töötlevad kohalikul tasandil ka Abloy müügiettevõtted järgmistes väljaspool ELi asuvates ettevõtetes ja riikides: Venemaal, Hiinas, Türgis, Colombias, Ukrainas, Valgevenes, Kasahstanis, USAs, Kanadas, Singapuris ja Lõuna-Aafrikas.

Andmete edastamisel väljapoole ELi või EMPd kasutab Abloy andmete kaitsmiseks Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud tüüptingimusi.

Millised on isikuandmete säilitamise kestused?

Registrisse kogutud andmeid säilitatakse nii kaua kui vaja ja vajalikus ulatuses, et täita algseid eesmärke, milleks isikuandmeid koguti, või nendega ühilduvaid eesmärke.

Isikuandmete rühmad Säilitamise aeg 
Potentsiaalsed kliendid, praegused kliendid ja sidusrühmad  Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja teie isikuandmete töötlemine lõpeb pärast nõusoleku tagasivõtmist. 
  Antud nõusolek kehtib maksimaalselt 6 aastat ning enne kehtivusaja lõppemist küsitakse andmesubjektilt tema nõusolekut oma andmete töötlemise jätkamiseks. Andmesubjekti andmed kustutatakse registrist, välja arvatud juhul, kui saadakse uus nõusolek, et subjekti andmete töötlemine võib jätkuda. 

Millised on andmesubjekti õigused?

Õigus juurdepääsule

Andmesubjektil on õigus saada vastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, kas andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse või kas neid on töödeldud.

Kui andmete vastutav töötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid, on viimasel õigus selles dokumendis toodud teabele, samuti töödeldavate või töödeldud isikuandmete koopiale.

Kui andmesubjekt esitab taotluse elektrooniliselt ja ei ole taotlenud muud kättetoimetamisviisi, esitatakse andmed üldkättesaadavas elektroonilises vormingus, mis ühildub andmete turvalise edastamisega.

Õigus andmete parandamisele või kustutamisele

Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt oma isikuandmete parandamist või kustutamist.

Teatud tingimustel on andmesubjektil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või keelata muul viisil nende andmete töötlemist. Lisaks võib registripidaja taotleda andmesubjekti enda poolt esitatud andmete edastamist andmekaitse üldmäärusel põhineval masinloetaval kujul.

Otseturundus

Andmesubjektil on õigus keelata oma isikuandmete töötlemine otseturustamise eesmärgil.

Nõusoleku tagasivõtmise õigus

Kui isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne andmesubjekti nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust.

Kuidas saavad andmesubjektid oma õigusi kasutada?

Kõigis isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on andmesubjektidel õigus pöörduda vastutava töötleja poole.

Kõik käesolevas dokumendis nimetatud taotlused tuleb esitada vastutava töötleja nimetatud kontaktisikule.

Andmesubjektidel on ka õigus esitada järelevalveasutusele kaebus juhul, kui nende isikuandmeid töödeldakse või on töödeldud õigusvastaselt.

Kuidas kaitstakse isikuandmeid?

ASSA ABLOY Baltic AS töötleb isikuandmeid ohutult ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. Isikuandmete kaitse ASSA ABLOY Baltic AS poolt on nii tehniliselt kui ka organisatsiooniliselt piisav.

Andmeid säilitatakse lukustatud ruumides, mis on kättesaadavad ainult volitatud isikutele. Süsteemidesse salvestatud isikuandmed on kättesaadavad ainult eelnevalt määratud isikutele, kes vajavad teavet tööga seotud ülesannete täitmiseks. IT keskkondi kaitsevad piisavad tulemüürid ja muud tehnilise kaitse vormid.

Isikuandmete töötlemisel peavad ASSA ABLOY Baltic AS töötajad ja muud isikud järgima oma salastatuse tagamise kohustust ning käsitlema isikuandmeid konfidentsiaalsetena.

Privaatsusteate uuendamine

Vajadusel uuendame ja muudame seda privaatsusteadet. Sellistest muudatustest teavitame teid Abloy veebisaidil https://www.abloy.ee.