Privaatsusteade – kliendid

Selles dokumendis kirjeldatakse isikuandmete töötlemist ASSA ABLOY Baltic AS turunduses. Käesolev privaatsusteade annab andmesubjektile ja järelevalveasutusele teavet, mida nõutakse Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruses (GDPR) (679/2016).

Vastutav töötleja ja kontaktandmed

Ettevõtte nimi: ASSA ABLOY Baltic AS
Postiaadress: Priisle tee 10, 13914 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 655 9101
Ettevõtte kood: 10116821
E-posti aadress: eesti@assaabloy.com

Seda e-posti aadressi kasutatakse ainult andmekaitsega seotud küsimuste lahendamiseks. Kõigi muude küsimuste puhul leiate õiged kontaktandmed veebisaidilt www.abloy.ee.

Kelle andmeid töödeldakse?

Andmesubjektideks on ASSA ABLOY Baltic AS potentsiaalsete klientide ja praeguste klientide esindajad, eraisikud ja teiste partnerite esindajad.

Klient on ettevõte, mis ostab tooteid otse firmalt ASSA ABLOY Baltic AS või selle turustajatelt, ning tema partnerid, kes osalevad ettevõtte projekteerimis- ja ostuprotsessis, näiteks arhitektid, konsultandid ja ehitusinsenerid.

Milline on isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?

Isikuandmete töötlemise aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvi. Isikuandmeid töödeldakse ASSA ABLOY Baltic AS ja tema kliendi vaheliste lepingute täitmiseks, tellimuste ja tarnete töötlemiseks ning muudel müügiga seotud eesmärkidel.

Andmesubjekti isikuandmete rühmad Andmerühma töötlemise eesmärk  Andmetöötluse alused 
Esindaja põhiandmed  Lepingute täitmine, kokkulepetega seotud teabevahetus, koostöö arendamine

Kliendisuhtlus

Tarned

Pakkumised

Tellimused ja logistika

Süsteemi ülesehitus

Kaebused

Arveldamine

Võlgade sissenõudmine

Koolituskursuste korraldamine

Loakaartide väljastamine

Klienditeeninduse päringud

Infosüsteemi, teenuseportaali ja muude IT-süsteemide juurdepääsuõiguste haldus 

 Andmete vastutava töötleja õigustatud huvi kliendilepingute täitmise vastu
Erakliendid  Tarned

Tellimused ja logistika

Arveldamine

Kaebused

Võlgade sissenõudmine 

Andmesubjekti ja andmete vastutava töötleja vaheline kokkulepe
Partnerid  Uksekeskkonna projekteerimistööriista juurdepääsuõiguste haldus

Klientide antud ülesannetes projekteerimise, määratluste ja müügiprotsessi elluviimine 

Andmete vastutava töötleja õigustatud huvi kliendilepingute täitmise vastu
Kõik kliendigrupid  Kliendiküsitlused, teile soovituste ja kohandatud teenuste pakkumine

 

Reklaammängud ja loosimised 

Kliendiküsitlused, teile soovituste ja kohandatud teenuste pakkumine: andmete vastutava töötleja õigustatud huvi oma äritegevuse arendamiseks; andmesubjekti nõusolek osaleda võimalikes edasistes vestlustes

 

Reklaammängud ja loosimised: andmesubjekti nõusolek osaleda; andmete vastutava töötleja õigustatud huvi auhinna kätteandmiseks

Nõusoleku andmise tõend: juriidiline kohustus 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete rühm Andmete sisu 
Esindaja põhiandmed  Nimi

Tiitel

Ametikoht

E-posti aadress

Telefoninumber

Ettevõtte nimi ja kliendinumber

Ettevõtte e-posti aadress

Aadress

Riik 

Partnerite põhiandmed  Nimi

Tiitel

Ametikoht

E-posti aadress

Telefoninumber

Ettevõtte nimi ja kliendinumber

Ettevõtte e-posti aadress

Aadress

Riik 

Eraisikute andmed  Nimi

E-posti aadress

Telefoninumber

Aadress 

Kliendiküsitlused  Küsitluse populatsiooni määramiseks vajalik teave, näiteks geograafiline asukoht, majandusharu, tiitel.

E-posti aadress küsitluse saatmiseks või telefoninumber telefonivestluse jaoks. 

Reklaammängud ja loosimised  E-posti aadress
Auhinna kättetoimetamiseks vajalikud võitja kontaktandmed 

Kuidas isikuandmeid kogutakse?

Isikuandmeid kogutakse andmesubjektilt endalt, andmesubjekti tööandja esindajalt või avalikest allikatest, näiteks ettevõtte internetilehekülgedelt, ettevõtteregistritest, krediidireitinguteenustelt või ehitusega seotud avalikest infoallikatest.

Yale'i tarbijakaebuste käsitlemise protsessis avaldab Yale'i tarbijatoe teenuse pakkuja Abloyle defekti kirjelduse ja kaebuse numbri.

Isikuandmete esitamise kohustus ja võimalikud tagajärjed andmete esitamata jätmisel: koolituskaartide ja loakaartide isikuandmed on volitatud lukusseppade puhul kohustuslikud seoses volitatud toodete edasimüügiga, nt lukussepa töötajal ei ole lubatud käsitseda Abloy volitatud tooteid ilma kehtiva loakaardita.

Kellele andmeid edastatakse?

Saaja Avaldamise eesmärk 
Audititeenuse pakkuja  Toimingute ja kvaliteedi auditeerimine 
Ametivõimud  Toimingute ja kvaliteedi auditeerimine 
Audiitorid  Toimingute ja kvaliteedi auditeerimine 
Vastutava töötleja ja teenusepakkuja vaheline leping  Võlgade sissenõudmine 
Teenusepakkuja  Loakaardi andmed edastatakse kaardi tootjale, et toota kaart. 
Ekspediitor  Toodete tarnimine 
ASSA ABLOY gruppi kuuluvad ettevõtted  Eespool nimetatud eesmärkidega seotud IT-toimingud ja –teenused 
Teenusepakkujad  Andmetöötlejatena tegutsevatele ettevõtetele, kes osutavad eespool nimetatud eesmärkidega seotud teenuseid 

Kas isikuandmeid töödeldakse väljaspool Euroopa Liitu?

Isikuandmeid sisaldavaid hooldustoe taotlusi saab kasutada ASSA ABLOY EMEA IT-tugi Indias. Andmete edastamisel väljapoole ELi või EMPd kasutab Abloy andmete kaitsmiseks Euroopa komisjoni poolt vastu võetud tüüptingimusi.

Millised on isikuandmete säilitamise kestused?

Registrisse kogutud andmeid säilitatakse nii kaua kui vaja ja vajalikus ulatuses, et täita algseid eesmärke, milleks isikuandmeid koguti, või nendega ühilduvaid eesmärke.

Isikuandmete rühmad Säilitamise aeg 
Klientide esindajate või töötajate andmed  Koostöö kestel ja kuus aastat pärast koostöö lõppu 
Isikuandmed arveldamisel  Arveldusteavet säilitatakse kuue aasta jooksul selle kalendriaasta lõpust, mille jooksul majandusaasta lõppes 
Loakaardi isikuandmed  Loakaardi andmeid säilitatakse kolm aastat alates kaardi kehtivuse lõppemisest 
Tarbija ja teiste eraisikute isikuandmed  Yale'i toodete kaebuste käsitlemist puudutavaid andmeid säilitatakse kuus aastat pärast menetluse lõppu.

Andmeid eraisikute tootetellimuste kohta säilitatakse kuus aastat pärast tellimisprotsessi lõppu. 

Kliendiuuringutega seotud teave  E-posti aadresside loendit säilitatakse seni, kui see on küsitluse läbiviimiseks vajalik.

 

Kui andmesubjekt on andnud nõusoleku edasisteks vestlusteks Abloyga, säilitatakse kliendi esitatud e-posti aadressi nii kaua, kui see on vestluste korraldamiseks vajalik, kuid mitte kauem kui 2 aastat pärast küsitluse lõppemist, välja arvatud juhul, kui andmesubjekt võtab enne seda oma nõusoleku tagasi.

Kui kliendiküsitluse vastuseid saab seostada isikuga, säilitatakse esitatud vastuseid 2 aasta jooksul pärast küsitluse lõppu. Koondandmeid, mis pole enam üksikisikuga seotud, võib hoida kauem.

Võtke arvesse, et Abloy CRM-süsteemist kogutud e-posti aadresse säilitatakse CRM-süsteemis ka pärast seda, järgides eespool kirjeldatut. 

Reklaammängud ja loosimised  Andmesubjekti antud e-posti aadressi ja muid võimalikke võitja esitatud kontaktandmeid säilitatakse kuni auhinna kättetoimetamiseni. 
Nõusoleku tõestus Nõusoleku tõestust säilitatakse 3 aastat alates kuupäevast, mil nõusoleku saanud töötlus lõppes, välja arvatud juhul, kui nõutakse säilitamist ka pärast seda, näiteks juriidiliste nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või nende vastu kaitsmiseks. 

Millised on andmesubjekti õigused?

Õigus juurdepääsule

Andmesubjektil on õigus saada vastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, kas andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse või kas neid on töödeldud.

Kui andmete vastutav töötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid, on viimasel õigus selles dokumendis toodud teabele, samuti töödeldavate või töödeldud isikuandmete koopiale.

Kui andmesubjekt esitab taotluse elektrooniliselt ja ei ole taotlenud muud kättetoimetamisviisi, esitatakse andmed üldkättesaadavas elektroonilises vormingus, mis ühildub andmete turvalise edastamisega.

Õigus andmete parandamisele või kustutamisele

Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt oma isikuandmete parandamist või kustutamist.

Teatud tingimustel on andmesubjektil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või keelata muul viisil nende andmete töötlemist. Lisaks võib registripidaja taotleda andmesubjekti enda poolt esitatud andmete edastamist andmekaitse üldmäärusel põhineval masinloetaval kujul.

Nõusoleku andmine on alati vabatahtlik ja andmesubjekt võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teatades sellest vastutavale töötlejale.

Kuidas saavad andmesubjektid oma õigusi kasutada?

Kõigis isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on andmesubjektidel õigus pöörduda vastutava töötleja poole.

Kõik käesolevas dokumendis nimetatud taotlused tuleb esitada vastutava töötleja nimetatud kontaktisikule.

Andmesubjektidel on ka õigus esitada järelevalveasutusele kaebus juhul, kui nende isikuandmeid töödeldakse või on töödeldud õigusvastaselt.

Kuidas isikuandmeid kaitstakse?

ASSA ABLOY Baltic AS töötleb isikuandmeid ohutult ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. Isikuandmete kaitse ASSA ABLOY Baltic AS poolt on nii tehniliselt kui ka organisatsiooniliselt piisav.

Andmeid säilitatakse lukustatud ruumides, mis on kättesaadavad ainult volitatud isikutele. Süsteemidesse salvestatud isikuandmed on kättesaadavad ainult eelnevalt määratud isikutele, kes vajavad teavet tööga seotud ülesannete täitmiseks. IT keskkondi kaitsevad piisavad tulemüürid ja muud tehnilise kaitse vormid.

Isikuandmete töötlemisel peavad ASSA ABLOY Baltic AS töötajad ja muud isikud järgima oma salastatuse tagamise kohustust ning käsitlema isikuandmeid konfidentsiaalsetena.

Privaatsusteate uuendamine

Vajadusel uuendame ja muudame seda privaatsusteadet. Sellistest muudatustest teavitame teid Abloy veebisaidil https://www.abloy.ee.